Biblioteka KF

Biblioteka Katedry Fotografii powstała dzięki przekazanym Katedrze Fotografii przez jej założyciela, prof. Stefana Wojneckiego, tysiącom książek, albumów, czasopism i wydawnictw ulotnych. Jej zbiory są konsekwentnie powiększane o pozycje przekazywane przez pedagogów Katedry Fotografii i zaprzyjaźnione środowisko twórców i teoretyków fotografii z kraju i zagranicy. Dzięki darowiznom i zakupom BKF zgromadziła unikalny, wyspecjalizowany zbiór wydawnictw i dokumentów fotograficznych, o charakterze poszukiwanych materiałów źródłowych – w tym np. historyczne dokumenty dotyczące działalności Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego i początków fotografii artystycznej w Polsce, archiwalne wydawnictwa oraz roczniki magazynów krajowych i zagranicznych.

Odrębną sekcję stanowi Archiwum Katedry Fotografii – cyfrowy zbiór prac dyplomowych studentów fotografii ze wszystkich pracowni i poziomów kształcenia, zawierający dokumentacje wystaw oraz prace teoretyczne. Archiwum gromadzi także dokumentacje wydarzeń związanych z działalnością naukowo-dydaktyczną pedagogów, studentów i absolwentów Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Biblioteka Katedry Fotografii staje się ważnym miejscem popularyzatorsko-kulturotwórczym w Poznaniu, wzbogacającym swoją aktywnością działalność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i całego środowiska fotograficznego.

dr Jarosław Klupś, 2017


 

The Library of the Department of Photography was created due to thousands of books, albums, periodicals and leaflets donated to the Department of Photography by its founder, prof. Stefan Wojnecki.

Library’s collections are consistently enlarged by the positions donated by the teachers of the Department of Photography and the befriended environment of the creators and theorists of photography at home and abroad. Thanks to donations and purchases, the BKF has assembled a unique, specialized collection of photographic editions and photography documents of the nature of sought source materials – including, for example, historical documents related to the activities of the Poznan Photographic Society and the beginnings of artistic photography in Poland, archival publications and yearbooks of national and foreign magazines.

A separate section is the Archives of the Department of Photography – a digital collection of diploma theses of students of photography from all the studios and levels of education, including exhibitions’ documentation and theoretical works. The archive also collects documentation of events related to the scientific and didactic activity of educators, students and graduates of the Department of Photography at the University of Arts in Poznan.

The Library of the Department of Photography is becoming an important popularizing and cultivating place in Poznan, enriching the functioning of the University of Arts in Poznan and the entire photographic community with its activities.

dr Jarosław Klupś, 2017

Godziny otwarcia:

poniedziałek:      10:00-18:00

wtorek:                  nieczynne

środa-piątek        10:00-18:00

sobota                      10:00-15:00

numer telefonu: +48 61 855 25 21   wew. 327

mail: marcin.czerkasow(at)uap.edu.pl

FB Biblioteki:  https://www.facebook.com/BKF.UAP/


Wydawnictwa

 

Wnętrze i działania