DYPLOMY 2020

INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW – FOTOGRAFIA

1. Termin obron: od 22 czerwca do 2 lipca 2020/ od 15 września do 25 września 2020
Termin egzaminu dyplomowego zostanie wyznaczony przez Dziekana zgodnie z przyjętym
terminarzem dyplomów i w odniesieniu do deklaracji dyplomantów/ dyplomantek.
2. Miejsce ekspozycji: Obrona online
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów:
– uzyskanie wymaganych zaliczeń semestru dyplomowego
– uzyskanie zaliczenia plenerów
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej od promotora i opiekuna pracy
teoretycznej.
c) złożenie przez studenta pisemnej informacji dotyczącej przystąpienia do obrony pracy
dyplomowej/ podpisanej przez promotora i opiekuna /- załącznik nr 1/ – co zostało
szczegółowo omówione w pkt 10.
d) wgranie na portal e-dziekanat pracy teoretycznej oraz dokumentacji pracy
praktycznej, celem sprawdzenia przez program antyplagiatowy. Szczegółowa
instrukcja /-załącznik nr 2/ (została zamieszczona również na tablicy aktualności
w Academusie).
DLA OSÓB BRONIĄCYCH SIĘ W OKRESIE: 22 CZERWCA – 2 LIPCA
31 maja – 10 czerwca – termin złożenia pracy dyplomowej
Pracę należy złożyć odpowiednio najpóźniej 3 tygodnie przed wyznaczonym dniem
egzaminu (można to oczywiście zrobić też wcześniej) a więc w przypadku obrony 22
czerwca – termin złożenia pracy to 30 maja, w przypadku obrony 23 czerwca – termin
złożenia to 31 maja itd. Termin ten dotyczy wgrania pracy teoretycznej oraz
dokumentacji pracy praktycznej do Akademusa.
Praca teoretyczna powinna zostać podpisana na pierwszej stronie przez opiekuna pracy
teoretycznej wzór strony tytułowej /-załącznik nr 3/. Na końcu pracy należy wkleić oświadczenie
/-załącznik nr 4/.
Co do konieczności złożenia w dziekanacie wersji papierowej informacje zostaną potwierdzone
wkrótce.
W przypadku przekroczenia terminu, student/studentka nie zostanie dopuszczony/dopuszczona
do obrony pracy.
7 – 17 czerwca (odpowiednio 2 tygodnie przed datą obrony):
– przesłanie mailowo skanu oświadczenia w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie
z praktycznej pracy dyplomowej przez UAP /-załącznik nr 6/.
– przesłanie przez Promotora pracy praktycznej oświadczenia potwierdzającego
poprawność wgrania dokumentacji pracy praktycznej do systemu (mailowe
potwierdzenie do dziekanatu lub skan oświadczenia /-załącznik nr 5/)
Po zamieszczeniu pracy praktycznej w systemie należy skontaktować się z Promotorem
i poprosić o weryfikację wgranego pliku oraz przesłanie potwierdzenia poprawności do
dziekanatu.
– przesłanie do dziekanatu skanu wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w
języku angielskim – opcjonalnie.
W tym przypadku odpis w j. angielskim zostanie wydany razem z dyplomem w terminie
do 30 dni od obrony (wniosek oraz fotografię można będzie złożyć także po obronie,
wówczas odpis zostanie wydany w terminie do 30 dni od złożenia wniosku). Potwierdzenie
wpłaty za wydanie dyplomu należy przedstawić w chwili jego odbioru lub dostarczyć je
wcześniej do dziekanatu.
DLA OSÓB BRONIĄCYCH SIĘ W OKRESIE: 15 – 25 WRZEŚNIA

24 sierpnia – 3 września – termin złożenia pracy dyplomowej
Pracę należy złożyć odpowiednio najpóźniej 3 tygodnie przed wyznaczonym dniem
egzaminu (można to oczywiście zrobić też wcześniej) a więc w przypadku obrony 15
września – termin złożenia pracy to 24 sierpnia, w przypadku obrony 16 września – termin
złożenia to 25 sierpnia itd. Termin ten dotyczy wgrania pracy teoretycznej oraz
dokumentacji pracy praktycznej do Akademusa.
Praca teoretyczna powinna zostać podpisana na pierwszej stronie przez opiekuna pracy
teoretycznej wzór strony tytułowej /-załącznik nr 3/. Na końcu pracy należy wkleić oświadczenie
/-załącznik nr 4/.
Co do konieczności złożenia w dziekanacie wersji papierowej informacje zostaną potwierdzone
wkrótce.
W przypadku przekroczenia terminu, student/studentka nie zostanie dopuszczony/dopuszczona
do obrony pracy.
31 sierpnia – 10 września (odpowiednio 2 tygodnie przed datą obrony):

– przesłanie mailowo skanu oświadczenia w sprawie zgody na nieodpłatne
korzystanie z praktycznej pracy dyplomowej przez UAP /-załącznik nr 6/.
– przesłanie przez Promotora pracy praktycznej oświadczenia potwierdzającego
poprawność wgrania dokumentacji pracy praktycznej do systemu (mailowe
potwierdzenie do dziekanatu lub skan oświadczenia /-załącznik nr 5/)
Po zamieszczeniu pracy praktycznej w systemie należy skontaktować się z Promotorem i
poprosić o weryfikację wgranego pliku oraz przesłanie potwierdzenia poprawności do
dziekanatu.
– przesłanie do dziekanatu skanu wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w
języku angielskim – opcjonalnie. W tym przypadku odpis w j. angielskim zostanie wydany
razem z dyplomem w terminie do 30 dni od obrony (wniosek oraz fotografię można będzie
złożyć także po obronie, wówczas odpis zostanie wydany w terminie do 30 dni od złożenia
wniosku). Potwierdzenie wpłaty za wydanie dyplomu należy przedstawić w chwili jego
odbioru lub dostarczyć je wcześniej do dziekanatu.
4. Fotografie do dyplomów (4,5×6,5 cm) – 4 szt. (lub 5 jeśli ktoś chciałby otrzymać odpis w
j. angielskim) nie są na tę chwilę wymagane – jeśli sytuacja na to pozwala można je przesyłać
pocztą – zdjęcia należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
Jeśli nie ma możliwości wykonać ich teraz, zdjęcia powinny zostać dostarczone najpóźniej
w dniu odbioru dyplomu – zostaną wklejone na miejscu. Niespełnienie tego warunku w
podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do obrony pracy dyplomowej
w bieżącym roku akademickim.
5. Studentki, które zmieniły w trakcie studiów swoje nazwisko, a nie zgłosiły tego faktu,
proszone są o pilne przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa.
6. Zakres licencjackiej i inżynierskiej pracy dyplomowej obejmuje:
a) wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów
b) przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej opis idei pracy
praktycznej, źródła inspiracji, konkluzje oraz przypisy, ilustracje
c) portfolio zawierające wybrane prace dokumentujące przebieg studiów
7. Zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:
a) wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów
b) przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej charakteryzującej się umiejętnością
samodzielnego analizowania i wnioskowania.
c) portfolio zawierające wybrane prace dokumentujące przebieg studiów.
8. Zgodnie z Regulaminem Studiów recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Dziekan.
9. Student/studentka może dodatkowo oprócz pracy praktycznej związanej z kierunkiem
studiów, zaprezentować w trakcie egzaminu dyplomowego aneks ukazujący jego
dokonania w innej dyscyplinie sztuki. Prezentacja aneksu wymaga wcześniejszej zgody
Dziekana, promotora pracy praktycznej oraz pedagoga prowadzącego, pod kierunkiem,
którego realizowany był aneks. Aneks ma charakter wyłącznie uzupełniający i znajduje
potwierdzenie wyłącznie w suplemencie do dyplomu, bez przypisania dodatkowych
punktów ECTS oraz oceny.
10. Do 22 maja – złożenie deklaracji o przystąpieniu do obrony ze wskazaniem
proponowanego terminu/terminów przystąpienia do egzaminu (dotyczy wszystkich dyplomantów/
dyplomantek).
Wypełnioną deklarację należy przesłać mailowo w formie skanu do dziekanatu oraz do
wiadomości Promotorów. Następnie Promotorzy w odpowiedzi na tę wiadomość prześlą
do dziekanatu maila z potwierdzeniem, że akceptują (lub nie) złożoną przez studenta
deklarację.
Część formularza dotyczącą Recenzenta proszę pozostawić pustą.
Co do zasady, do 22 maja deklaracje powinny wpłynąć do dziekanatu już potwierdzone
przez Promotorów. W miarę możliwości powinny zostać one przesłane wcześniej aby
Promotorzy mieli jeszcze czas na zapoznanie się z nimi i odesłanie akceptacji.
Godzinę egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan.
W przypadku nieprzystąpienia studenta/studentki do egzaminu dyplomowego
w pierwszym wyznaczonym przez dziekana terminie, a także w przypadku niezłożenia
w terminie pracy dyplomowej, właściwy dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy
studentów. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego,
właściwy dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. Osoby skreślone
z powyższych powodów mogą ponownie przystąpić do egzaminu dyplomowego pod
warunkiem uzyskania zgody na wznowienie studiów.
11. Warunkiem wydania dyplomu jest dostarczenie do dziekanatu:
– dowodu wpłaty za dyplom – 60 zł.
Studia stacjonarne – Nr konta – PL 93 1020 4027 0000 1402 1425 6590
Studia niestacjonarne – Nr konta 83 1020 4027 0000 1502 1425 6624
– wypełnionej karty obiegowej
– zwrot legitymacji studenckiej /dotyczy studentów/studentek II stopnia/
12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września
2016 r. na pisemny wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu wraz
z suplementem w tłumaczeniu na język angielski. Dokumenty wydawane są w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty na kwotę 40
zł. oraz dodatkowe zdjęcie.
Załączniki/Nr:
1. Pisemna informacja o przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej
2. Szczegółowa instrukcja wgrania pracy teoretycznej i praktycznej do e-dziekanatu
3. Wzór strony tytułowej
praca licencjacka
praca magisterska
4. Oświadczenie studenta/studentki w sprawie samodzielnego pisania pracy dyplomowej
5. Oświadczenie Promotora pracy dyplomowej praktycznej
6. Oświadczenie studenta/studentki w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie przez UAP z praktycznej pracy dyplomowej.
7. Zarządzenie nr 96 2019 2020 w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych
8. Wymagania dla plików
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Po wgraniu pracy praktycznej do systemu Akademus konieczne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia od Promotora pracy praktycznej o poprawności wgranego pliku i przekazanie go do dziekanatu. Pozwoli to na uniknięcie konieczności bezpośredniego spotkania się z Promotorem w celu uzyskania podpisu na oświadczeniu (załącznik nr. 5). Oświadczenie to należy jednak i tak złożyć wypełnione w wersji papierowej lecz bez podpisu (chyba, że uda się go uzyskać np. podczas korzystania z pracowni to w tedy z podpisem) wraz z pozostałymi dokumentami – podpis zostanie uzupełniony w dziekanacie. 
2.  Pracę dyplomową teoretyczną (jeśli będą z tym problemy to może być niepodpisana przez Promotora) wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w zarządzeniu należy dostarczyć na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony. Można to zrobić na 2 sposoby:
a) dostarczyć osobiście pod adresem:
Galeria Miejska „Curators’ Lab” przy ul. Nowowiejskiego 12.
Pani dyżurująca to Mariola Raminiak, nr tel. 664 215 391, w godzinach od 11:00 do 14:00
Przed wizytą proszę skontaktować się z Panią Raminiak i upewnić się, że będzie ona dostępna w wybranym przez Was terminie.
b) przesłać dokumenty pocztą – koniecznie listem poleconym – najlepiej za potwierdzeniem odbioru na adres Uniwersytetu z dopiskiem na kopercie: “Dziekanat studiów niestacjonarnych – Fotografia” lub “Dziekanat studiów stacjonarnych – Fotografia”
3. Przypominam, że wraz z wydrukiem pracy teoretycznej należy oprawić oświadczenie (zał. 4), które powinno znaleźć się na samym końcu. Praca teoretyczna wgrywana do Akademusa nie może zawierać tego oświadczenia (ma zawierać natomiast stronę tytułową – zał. 3) Oświadczenie stanowiące zał. nr 6 składa się osobno. Proszę też pamiętać o uzupełnieniu Waszych podpisów oraz dat na wszystkich dokumentach. Wszystkie podpisy Promotorów, Recenzenta i Dziekana wymagane na dokumentach dyplomowych zostaną uzupełnione przez Nich w Dziekanacie.
4. Terminy obron widnieją w Academusie w zakładce studia –  dyplom