DYPLOMY 2021

31.05 – 18.06

INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW

1. Termin obron prac dyplomowych 31.05 – 18.06.2021 r.
2. Miejsce ekspozycji – obrony dyplomów odbywają się online za pośrednictwem platformy Google Meet. Termin i godzinę egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan zgodnie z przyjętym terminarzem obron.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów:
− uzyskanie wymaganych zaliczeń semestru dyplomowego
− uzyskanie zaliczenia pleneru kierunkowego oraz praktyk
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej od promotora i opiekuna pracy teoretycznej.
c) złożenie przez studenta pisemnej informacji dotyczącej przystąpienia do obrony pracy dyplomowej podpisanej przez promotora i opiekuna /Załącznik nr 1/ co zostało szczegółowo omówione w pkt 8, w terminie do 16.04.2021 r.
Zgodnie z Regulaminem Studiów recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Dziekan.
d) ustalenie tematu pracy dyplomowej (tematy prac dyplomowych praktycznej i teoretycznej powinny być tożsame. Po kropce dopuszczalne jest rozwinięcie tematu). Temat zatwierdzany jest przez Radę Naukową Wydziału.
e) wgranie do systemu Akademus pracy teoretycznej celem sprawdzenia przez system antyplagiatowy /Załącznik nr 2/w terminie do 10.05.2021 r.
f) wgranie dokumentacji pracy praktycznej oraz portfolio PDF o rozmiarze maksymalnie 50 MB na portal e-Dziekanat (Akademus) – w terminie do 10.05.2021 r. Najpóźniej cztery dni przed egzaminem dyplomowym możliwe jest uzupełnienie plików.
g) w terminie dwóch tygodni przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego złożenie w Dziekanacie 1 egzemplarza pracy teoretycznej podpisanej na pierwszej stronie przez opiekuna pracy − wzory stron tytułowych /Załączniki nr 6a i 6b/
h) Oświadczenie /Załącznik nr 3/ należy oprawić łącznie z pracą, ale nie można dołączać jego treści do pracy w formie elektronicznej ze względu na wymagania systemu antyplagiatowego.
Recenzentowi student dostarcza 1 egzemplarz pracy osobiście (bez pośrednictwa Dziekanatu).
i) dostarczenie do Dziekanatu oryginału oświadczenia podpisanego przez promotora /Załącznik nr 5/, potwierdzającego poprawność wgrania dokumentacji pracy praktycznej.
j) dostarczenie do Dziekanatu oświadczenia w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z praktycznej pracy dyplomowej przez UAP /Załącznik nr 4/
4. Studentki, które zmieniły w trakcie studiów swoje nazwisko, a nie zgłosiły tego faktu, proszone są o pilne przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa.
5. Zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje:
a) wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów
b) przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej opis idei pracy praktycznej, źródła inspiracji, konkluzje oraz przypisy, ilustracje
c) portfolio zawierające wybrane prace dokumentujące przebieg studiów, PDF o rozmiarze maksymalnie do 50 MB – w terminie do 10.05.
6. Zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:
a) wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów,
b) przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej charakteryzującej się umiejętnością samodzielnego analizowania i wnioskowania,
d) portfolio zawierające wybrane prace dokumentujące przebieg studiów, PDF o rozmiarze maksymalnie do 50 MB – w terminie do 10.05.
7. Student może, dodatkowo oprócz pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów, zaprezentować w trakcie egzaminu dyplomowego aneks, ukazujący jego dokonania z zakresu innego kierunku lub specjalności studiów. Prezentacja aneksu wymaga wcześniejszej zgody Dziekana oraz pedagoga prowadzącego, pod kierunkiem, którego realizowany był aneks. Aneks ma charakter wyłącznie uzupełniający i znajduje potwierdzenie wyłącznie w suplemencie do dyplomu, bez przypisania dodatkowych punktów ECTS oraz oceny.
8. W terminie do 16.04.2021 r. należy złożyć w Dziekanacie pisemną informację skierowaną do Dziekana Wydziału o przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej, koniecznie z podpisami promotora i opiekuna. /Załącznik nr 1/
Niespełnienie tego warunku w podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do obrony pracy dyplomowej w bieżącym roku akademickim.
W przypadku nieprzystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego w pierwszym wyznaczonym przez Dziekana terminie, a także w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, właściwy Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, właściwy Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
Osoby skreślone z powyższych powodów mogą ponownie przystąpić do egzaminu dyplomowego pod warunkiem uzyskania zgody na wznowienie studiów, odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Rektora.
9. Warunkiem wydania dyplomu jest dostarczenie do Dziekanatu:
− dowodu wpłaty za dyplom – 60 zł studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia /Nr konta 93 1020 4027 0000 1402 1425 6590/
− wypełnionej karty obiegowej
− zwrot legitymacji studenckiej /dotyczy studentów II stopnia/
absolwenci studiów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu
− Uczelnia wydaje dyplom w terminie 30 dni od dnia obrony (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami dziekanatu)
10. Odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim wydawany jest na wniosek studenta. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty na kwotę 40 zł (absolwenci studiów I stopnia) bądź 20 zł (absolwenci studiów II stopnia)
INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW PDF

ZARZĄDZENIE NR 59 2020 2021 W SPRAWIE ORGANIZACJI DYPLOMÓW 2020/2021

Terminarz obron dyplomów w roku akademickim 2020/2021

31.05-18.06.2021 terminy obron dyplomów
16.04.2021 ostateczna data złożenia podpisanego załącznika nr 1
10.05.2021 wgranie pracy teoretycznej do Akademusa (instrukcja: załącznik nr 2)
10.05.2021 wgranie dokumentacji pracy praktycznej do Akademusa, możliwość uzupełnienia plików do czterech dni przed egzaminem dyplomowym
10.05.2021 wgranie portfolio do Akademusa
Dwa tygodnie przez zaplanowaną obroną złożenie w dziekanacie 1 egzemplarza oprawionej i podpisanej przez opiekuna pracy dyplomowej
Załącznik nr 3 – musi zostać wpięty jako ostatnia strona do pracy
Załącznik nr 4 i 5 – nie jest wpinany do pracy
TERMINARZ PDF