O Katedrze

Jesteśmy jednostką wchodzącą w skład Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP, która skupia artystów, badaczy i pedagogów związanych z fotografią i innymi mediami współczesnej komunikacji. Działamy na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i nowymi mediami.

Jesteśmy organizatorami szeregu ważnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych.
Uczestniczymy oraz organizujemy szereg sympozjów i konferencji, również międzynarodowych, dotyczących aktualnych problemów sztuki-fotografii.

Od 1991 roku, z inicjatywy profesora Stefana Wojneckiego, Katedra Fotografii organizuje Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne PROFILE, będące przeglądem aktualnych tendencji w nauczaniu fotografii na świecie, a od roku 2011 z inicjatywy prof. A.P. Florkowskiego organizuje Poznań Photo Diploma Award – międzynarodowy przegląd dyplomów w zakresie fotografii.

Środowisko artystów i teoretyków związane z Katedrą prowadzi nauczanie na dwustopniowych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  na kierunku Fotografia oraz wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.


 

ABOUT OUR DEPARTMENT

We are a unit of the Department of Multimedia Communication UAP, which brings together artists, researchers and educators related to photography and other media of contemporary communication. We work for the development of art – photography and the theoretical and critical reflection of photography and the new media.

We are the organizers of a number of important artistic and publishing undertakings.

We participate and organize a number of symposia and conferences, also international ones, concerning current problems of art-photography.

Since 1991, with the initiative of Professor Stefan Wojnecki, the Department of Photography organizes the International Photo Workshop PROFILE, which is a review of the current trends in teaching photography in the world, and since 2011 with the initiative of prof. A.P. Florkowski the Department organizes Poznań Photo Diploma Award – international review of diploma in photography.

The environment of artists and theoreticians affiliated with the Department of Photography teaches at the two-step stationary and part-time studies at the Photography faculty and at the Interdisciplinary Doctoral Studies.

 

 

We invite you to become acquainted with Phenomenon of the Poznań School. Published by the Department of Multimedia Communication UAP. This edition contains the works of selected graduates of our Department and the entire faculty. The printed version can be viewed in the Library of the Department of Photography.

Zapraszamy do zapoznania się z | Fenomenem Szkoły Poznańskiej |. Wydawnictwo wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP. Wydanie zawiera prace wybranych absolwentów naszej Katedry oraz całego wydziału. Wersję drukowaną można obejrzeć w Bibliotece Katedry Fotografii.

 

Spacer po Katedrze