Como

PLENG

Historia fotografii w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym sięga początków istnienia uczelni – roku 1919, kiedy jako pierwszy w Polsce powstał tutaj Wydział Fotografii Artystycznej. Ta wybiegająca w przyszłość idea jednego z twórców szkoły, Bronisława Preibischa, idea nauczania fotografii jako samodzielnej dziedziny sztuki – wówczas obok malarstwa, grafiki i rzeźby – znalazła zdeterminowanego kontynuatora w osobie Stefana Wojneckiego, dzięki któremu powstały pierwsze w Polsce studia wyższe w specjalności fotografia.

Wielu absolwentów UAP (wcześniej Akademii Sztuk Pięknych) to dziś artyści o ugruntowanej pozycji, znani fotografowie, cenieni kuratorzy, teoretycy i dydaktycy fotografii. Dzięki nim i szerokiej współpracy Uniwersytetu z zagranicznymi uczelniami czy festiwalami fotografii, rośnie międzynarodowa pozycja poznańskiej szkoły sztuki-fotografii. Od 2010 roku Uczelnia prowadzi w zakresie fotografii równoległy tok studiów dla obcokrajowców.

Zainteresowanie fotografią w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym oraz aktywnością jego studentów i absolwentów sprawiają, że realizowane tutaj prace wymagają dodatkowych form prezentacji. Z takiej potrzeby, a także z poczucia ulotności wielu interesujących działań studentów, powstał magazyn Como. Liczymy, że zaciekawi on wszystkich zainteresowanych współczesną, „młodą” sztuką-fotografii. Czasopismo, w założeniu redagowane przez samych studentów, promować ma prace, realizowane podczas studiów w UAP (szczególnie te najliczniejsze – semestralne, rzadziej prezentowane poza Uczelnią) oraz nowe, aktualne prace naszych absolwentów. Ponadto w magazynie znajdują się także prezentacje autorów ze współpracujących z naszym Uniwersytetem uczelni zagranicznych.

Zapraszamy: COMO

Jarosław Klupś

Redaktor Prowadzący

wrzesień 2011


The History of photography at the University of Arts in Poznan began in 1919, when the first Faculty of Art Photography in Poland was established. This prospective idea of one of the University founders, Bronisław Preibisch, the idea to teach photography as a separate field of art – like painting, sculpture and graphics, was continued with determination by Stefan Wojnecki, thanks to whom the first in Poland advanced studies in the field of photography were established.

Many graduates of the University of Arts in Poznan (former Academy of Fine Arts) are now recognized artists, well known photographers, respected curators, theoreticians and photography teachers. Thanks to them and cooperation with schools and photo festivals from abroad, the international esteem of the University of Arts in Poznan as a school teaching art-photography is constantly growing.

The interest in UAP Photography students’ and graduates’ works calls for additional ways of presentation. Como magazine came into being with the aim to meet the demand for presentation of works and transitory actions by students of the University of Arts. We hope it will arouse the interest of everyone interested in contemporary, ‘young’ art-photography. The magazine, edited by students themselves, has the goal to promote works realized during studies at the University of Arts, (in particular semester works, scarcely exhibited) as well as new, current works by graduates. Also works by students from universities cooperating with the University of Arts in Poznan are presented in Como.

Welcome: http://como.uap.edu.pl

Jarosław Klupś, PhD

Commissioning Editor

September 2011