REKRUTACJA

TERMINY rejestracji internetowej:

studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie: 15 Marca – 16 Czerwca 2021
studia niestacjonarne I stopnia: 15 Marca – 5 Lipca 2021
studia stacjonarne II stopnia: 15 Marca – 28 Czerwca 2021
studia niestacjonarne II stopnia: 15 Marca – 12 Lipca 2021

STUDIA STACJONARNE 1 STOPNIA

zakres Fotografia i zakres Fotografia Intermedialna
1 ETAP
22.06.2021 – Ocena portfolio i listu motywacyjnego
24.06.2021- Ogłoszenie wyników w systemie Akademus
2 ETAP (online)
25.06.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna – zakres Fotografia
26.06.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna – zakres Fot. Intermedialna

02.07.2021 – Ogłoszenie wyników 2 etapu w systemie Akademus

STUDIA STACJONARNE 2 STOPNIA

05.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna (online)
07.07.2021 – Ogłoszenie wyników

STUDIA NIESTACJONARNE 1 STOPNIA

zakres Fotografia i zakres Fotografia Intermedialna
1 ETAP
08.07.2021 – Ocena portfolio i listu motywacyjnego
10.07.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus
2 ETAP (online)
12.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna zakres Fot. Intermedialna
13.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna zakres Fotografia

15.07.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus

STUDIA NIESTACJONARNE 2 STOPNIA

14.07.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna (online)
15.07.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus

REKRUTACJA

WYDZIAŁ FOTOGRAFII | UAP


kierunek Fotografia – zakres FOTOGRAFIA (studia I stopnia)

 

1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata.
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

REJESTRACJA KANDYDATA >

 

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;
ETAP PIERWSZY:
Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nie przekraczającej 30 MB:
a. Portfolio zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB.
b. List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.
Mile widziane będą np.:
• krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
• powody decyzji o wyborze fotografii jako kierunku przyszłych studiów;
• ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;
• osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
• pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
• przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
• scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
• informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
• cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Fotografii.
Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.
ETAP DRUGI:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online. Podczas rozmowy  nastąpi omówienie prac kandydata, nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus.  Komisja w tym celu udostępni na ekranie portfolio kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
Etap I:
a. za portfolio – do 15 punktów,
b. za list motywacyjny – do 5 punktów

Etap II:

c. za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

 

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia
Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:
— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
— podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

 

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

 

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

REKRUTACJA

WYDZIAŁ FOTOGRAFII | UAP


kierunek Fotografia – zakres FOTOGRAFIA INTERMEDIALNA (studia I stopnia)

 

1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata.
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

REJESTRACJA KANDYDATA >

 

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;
ETAP PIERWSZY:
Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nie przekraczającej 30 MB:
a. Portfolio zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB.
b. List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.
Mile widziane będą np.:
• krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
• powody decyzji o wyborze fotografii jako kierunku przyszłych studiów;
• ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;
• osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
• pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
• przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
• scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
• informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
• cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Fotografii.
Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.
ETAP DRUGI:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online. Podczas rozmowy  nastąpi omówienie prac kandydata, nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus.  Komisja w tym celu udostępni na ekranie portfolio kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
Etap I:
a. za portfolio – do 15 punktów,
b. za list motywacyjny – do 5 punktów

Etap II:

c. za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

 

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia
Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:
— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
— podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

 

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

 

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

REKRUTACJA

WYDZIAŁ FOTOGRAFII | UAP


kierunek FOTOGRAFIA (studia II stopnia)

 

1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata.
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

REJESTRACJA KANDYDATA >

 

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy i składa się z załączonych drogą elektroniczną przez Kandydata portfolio i listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nie przekraczającej 30 MB;
ETAP PIERWSZY:
a. Portfolio zawierające samodzielne prace kandydata (prezentacja do 20 prac fotograficznych i/lub dokumentacji prac z dziedziny mediów pokrewnych; poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii) oraz dokumentację innych osiągnięć z dziedziny sztuki (artystycznych, kuratorskich, warsztatowych), zawodowych itp., zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 Mb).
b. List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.
Mile widziane będą np.:
• krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
• powody decyzji o wyborze fotografii jako kierunku przyszłych studiów;
• ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;
• osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
• pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
• przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
• scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
• informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
• cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Fotografii.
W dniu sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.
ETAP DRUGI:

Rozmowa kwalifikacyjna;
Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na kierunku fotografia.
Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia na wybranym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.
Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny załączonego w systemie Akademus portfolio i listu motywacyjnego kandydata oraz odbywającej się w trybie zdalnym (online) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Maksymalna ilość punktów przyznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 40 punktów, wg następujących kryteriów:
a. za Portfolio kandydat otrzymać może maksymalnie 20 punktów
b. za List motywacyjny kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów.
c. za Rozmowę kwalifikacyjną kandydat otrzymać może maksymalnie 15

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

 

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia
Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:
— oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
— podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

 

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

 

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie