VII Pracownia Fotografii

VII Pracownia Fotografii, pod nazwą Pracownia Fotografii Intermedialnej, powstała w 1989 roku z inicjatywy prof. Stefana Wojneckiego. Asystentem od samego początku jej istnienia był Krzysztof J. Baranowski. W Pracowni realizowano niekonwencjonalny i unikatowy, w skali nie tylko Polski, program nauczania fotografii, charakteryzujący się łączeniem obrazu fotograficznego z innymi formami wyrazu artystycznego (mediami). M.in. takimi jak rysunek, rzeźba, formy przestrzenne, grafika, malarstwo, design, video.
Od 1998 r., po uzyskaniu tytułu doktora, Krzysztof J. Baranowski prowadzi Pracownię, utrzymując jej intermedialny charakter, jak i innowacyjne rozwiązania w nauczaniu szeroko pojętej sztuki fotografii.
Aktualne, ogólne zagadnienia tworzące program Pracowni to:
relacje sztuki i nauki
– pamięć i podświadomość: indywidualna i zbiorowa
– miejsce jednostki w kulturze i naturze. W tym, w tzw Trzeciej Rzeczywistości (hybrydy realności [fizyczności] z wirtualnością)
– kultura popularna a przemoc
Ze szczególnym uwzględnieniem relacji: obraz – przedmiot – tekst
Celem zajęć jest m.in:
– doskonalenie technik realizacyjnych w używaniu i przetwarzaniu obrazu fotograficznego w połączeniu z innymi technikami sztuk wizualnych
– rozpoznawanie i uświadomienie uczuć, myśli, emocji, jako immanentnej wartości twórczości artystycznej
– zapoznanie kulturowych, filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych kontekstów sztuk wizualnych
– praca nad własną drogą twórczą poprzez wypracowanie własnego stylu i języka
– inicjowanie i pogłębianie umiejętności samokształcenia
Tematy i zagadnienia proponowane przez prowadzących Pracownię poprzedzone są wykładami połączonymi z prezentacją dokumentacji (video, przezroczy, albumów, pism, katalogów).
Pośród wielu absolwentek i i absolwentów UAP, którzy zrealizowali w Pracowni dyplomy są m.in.:
Kuba Bąkowski
Paweł Bownik
Tomasz Dobiszewski
Jacek Kołodziejski
Diana Lelonek
Anna Łoskiewicz
Rafał Masłow
Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Marianna Michałowska
Adam Pańczuk
Krzysztof Pijarski
Daniel Rumiancew
Diana Rönnberg
godziny i dni otwarcia pracowni
studia stacjonarne, semestr zimowy 2017-018 r.:
czwartki: 14:30 do 17:30
piątki: 12:45 do 15:45
(najlepiej sprawdzić na aktualnym planie)
studia niestacjonarne, 2017-018 r.:
soboty: naprzemienne godziny
(najlepiej sprawdzić na aktualnym planie)
The VII Photography Studio, under the name of the Intermedia Photography Studio, was established in 1989 on the initiative of prof. Stefan Wojnecki. Krzysztof J. Baranowski was the assistant from the very beginning of its existence. The program of teaching photography carried out in the studio was unconventional and unique, not only in Poland, characterized by combining a photographic image with other forms of artistic expression (media), such as, among others: drawing, sculpture, spatial forms, graphics, painting, design, video.
Since 1998, after obtaining his PhD title, Krzysztof J. Baranowski leads the studio, maintaining its intermedia character, as well as innovative solutions in teaching broadly understood art of photography.
Current, general issues forming the Studio program are:
– art and science relations
– memory and subconscious: individual and collective
– the place of the individual in culture and nature. In this, in the so-called Third Reality (hybrids of reality [physicality] with virtuality)
– popular culture and violence
With particular emphasis on the relationship: image – subject – text
The aim of the course is, among others:
– improvement of implementation techniques in the use and processing of photographic image in combination with other techniques of visual arts
– recognition and awareness of feelings, thoughts, emotions as the immanent value of artistic creation
– familiarization with cultural, philosophical, sociological and psychological contexts of visual arts
– work on your own creative path by working out your own style and language
– initiating and deepening self-learning skills
The topics and issues proposed by the lecturers are preceded by lectures combined with the presentation of documentation (video, film, albums, magazines, catalogs).
Among the many graduates of UAP who have completed diplomas in the Studio are:
Kuba Bąkowski
Paweł Bownik
Tomasz Dobiszewski
Jacek Kołodziejski
Diana Lelonek
Anna Łoskiewicz
Rafał Masłow
Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Marianna Michałowska
Adam Pańczuk
Krzysztof Pijarski
Daniel Rumiancew
Diana Rönnberg
Hours and opening days of the studio
full-time studies, winter semester 2017-2018:
Thursdays: 14:30 to 17:30
Fridays: 12:45 to 15:45
(best check on the current timetable)
part-time studies, 2017-2018:
Saturdays: alternating hours
(best check on the current timetable)

Wybrane tematy:

Trzeci wymiar fotografii / 2D-3D

Magda Galas „Relikwiarz” obiekt: fotografie w szkalnych bańkach, poszewka, lightbox
Anna Schmidt „Matryce przechowuje się” obiekt: żywica epoksydowa, fotografia
Tomasz Suszczyński „Kielecka Szkoła Krajobrazu” haft na fotografii
Katarzyna Nowak „ŁADny GUSTav” fotografia na płótnie, haft
Radosław Berent „Osiemnaście lat” wytłaczane skaryfikacje na papierze barytowym
Katarzyna Bogusz „Bez tytułu” instalacja: tapeta, hubiak pospolity
Agata Kawecka „Lete” instalacja, lightbox, woda
Joanna Czarnota-Mielcarek „Człowiekmaszyna”
Piotr Zaworski „Nadmiar”
Katarzyna Bojko-Szymaszewska

Książka artystyczna:

Dariusz Adamek „No parking”
Jenni Ramme „Książka dla obecności”
Krystyna Sobiecka-Nawrot „Ukryty erotyzm”
Łukasz Radzieta „Książka dla pamięci”
Magdalena Kuca „The Grandmothers”
Magdalena Majewska