I Pracownia Fotografii

Wybrane prace studentów

Otaczająca nas rzeczywistość jest sceną. Wszystko jest ustawione, za rogiem każdej ulicy odnajdujemy inną sytuację. Wszystko ciągle się zmienia, żyje i nieustannie płynie swoim rytmem – to, co przewidywalne i oczywiste, oraz to, co nas niespodziewanie zaskakuje. Zmienia się scenografia, „aktorzy” odgrywają swoje scenki i nieustannie zmienia się światło. Jak w teatrze. Twórcze poszukiwania w pracowni umiejscawiają się pomiędzy wykorzystaniem sytuacji zastanych a działaniami inscenizacyjnymi. Poszukiwanie indywidualnego obszaru działań to odkrywanie własnej wrażliwości. Motyw staje się pretekstem dla twórczych doświadczeń.

Wybrane tematy realizowane w pracowni dotyczyły twórczych poszukiwań w obrębie m.in. następujących haseł: Grawitacja, Horyzont, Lustro, Przezroczystość, Zjawy, Badania i Eksperymenty.

Równoległą formą pracy ze studentami w naszej pracowni są wyjazdowe plenery fotograficzne.

 


The reality surrounding us is a scene. Everything is set, behind the corner of the every street we find different situation. Everything is still changing, lives and flows continuously with its own rhythm – what is predictable and obvious, and what unexpectedly surprises us. Scenography is changing, „actors” play their scenes and the light is constantly changing. As in the theater.
Creative research in the studio is located between the use of existing situations and staging activities. Searching for an individual area of action is the discovery of one’s own sensitivity. The theme becomes a pretext for creative experiences.

Selected topics realized in the studio concerned creative research within, among others, the following themes: Gravity, Horizon, Mirror, Transparency, Symptoms, Research and Experiments.

The parallel mode of work with students in our studio are outdoor photography trips.