II Pracownia Fotografii

2pf logo 2_500px

„Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają
najdziksze nawet przewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią”.

– Edgar Allan Poe (1840)
Działania w założonej przez jej wieloletniego kierownika, profesora Witolda Przymuszałę, II Pracowni Fotografii, od zawsze nastawione były na doskonalenie warsztatu fotografii srebrowej – w każdym jej aspekcie: od prawidłowej ekspozycji po idealne odbitki. Od kilku lat, wraz ze zmianami w metodach fotograficznego obrazowania, pracownia, pozostając miejscem wspólnych działań, ewoluuje w kierunku miejsca twórczych eksperymentów. Odkąd większość studentów podejmuje naukę fotografii bez znajomości procesów analogowych, pracownia daje możliwość nie tylko poznania tych metod, ale często umożliwia studentom odnalezienie się w roli pionierów fotografii – poprzez doświadczenia bliskie rysunkom fotogenicznym Talbota, czy zjawisku camera obscura.

„Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości” – powiedziała niedawno jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy wydaje się sens stosowania ich współcześnie, prace realizowane w II Pracowni Fotografii UAP pokazują, że procesy te mogą stanowić rodzaj nowego doświadczenia – pobudzającego do szerszego myślenia o „zdejmowaniu obrazów z natury” (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym medium, czy badania jego możliwości, w miejsce łatwego naśladownictwa albo stylizacji.
Podstawowym zamierzeniem pracowni jest badanie fotografii poprzez bezpośrednie doświadczanie narzędzia oraz procesów zdjęciowych – począwszy od okresu przedfotograficznych sylwetek czy rysunków fotogenicznych, poprzez metody XIX i XX-wieczne, po współczesne ich zastosowania, także z użyciem narzędzi cyfrowych.

Zajęcia w pracowni mają charakter warsztatowo – pokazowy, z udziałem studentów jako dyskutantów i samodzielnych prezenterów wybranych tematów fotograficznych. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane z historią i funkcjonowaniem medium, oddziaływaniem poszczególnych metod obrazowania na podejmowane tematy i charakter realizacji.

Jarosław Klupś

–––––––––––––––––––––––
„The consequences of any new scientific invention will, at the present day exceed, by very much, the wildest expectations of the most imaginative.”

– Edgar Allan Poe (1840)
Activities at the, founded by its long-time director, prof. Witold Przymuszala, II Studio of Photography, has always been focused on improving the silver photography technique – in its every aspect: from correct exposure to perfect prints. For several years, with the changes in photographic imaging methods, the studio, while remaining a place of joint actions, evolves towards the place of creative experiments. Since most students undertake the study of photography without the knowledge of analogue processes, the studio gives an opportunity not only to learn about these methods, but also to enable students to find themselves in the role of pioneers of photography – through experiments close to Talbot’s photogenic drawings or the camera obscura phenomenon.
„The old musical instrument requires from the musician to be sincere,” said recently one of the participants of the Chopin competition about Erard piano from 1849. Although the old imaging methods poses many technical difficulties today and the sense of their application nowadays seems dubious, works done in the II Studio of Photography at UAP shows that these processes can be a kind of new experience – stimulating broader thinking about „taking pictures off nature” (Talbot), experimenting with the extraordinary medium, or exploring its possibilities, in place of easy imitation or styling.
The basic aim of the studio is to study photography through the direct experience of the tool and the photographic processes – from the pre-photograpy of silhouettes or photogenic drawings, through the 19th and 20th century methods, to their contemporary applications, using also digital tools.
Classes in the studio are of a workshop-demonstrative character, with the participation of students as debaters and independent presenters of selected photographic subjects. The course discusses issues related to the history and functioning of the medium, the influence of particular methods of imaging on the topics being undertaken and on the nature of the implementation.
Jarosław Klupś

Jaroslaw Klupś


Zobacz też:  www.issuu.com/2pfuap