III Pracownia Fotografii

 

 

 

 

 


 

Działania w III Pracowni Fotografii ogniskują się wokół twórczych możliwości różnych form rejestracji obrazu i ich funkcjonowania w dzisiejszych technologiach komunikacyjnych. Technika fotografii traktowana jest jako punkt wyjścia do eksperymentu, pracy nad indywidualnymi rozwiązaniami formalnymi, strukturalnymi i znaczeniowymi rejestracji. Równoległym obszarem działań i analizy jest post-internetowa kondycja sztuki i komunikacji. Dominacja reguł cyberprzestrzeni wypracowuje dziś szereg odmiennych sposobów obrazowania, uwalniając stopniowo sztukę od medialnego determinizmu.

# Zadajemy stare pytania, starając się znaleźć nowe odpowiedzi. Co widzimy, gdy patrzymy na fotografię? Jak materializować/mitologizować postmedialną rzeczywistość?
# Szukamy nowych pytań w działaniu. Zaopatrujemy cybersferę w obrazy i wydobywamy z niej (czy to magiczna sztuczka?) nową materialność
# Uczymy się praktyki koncentracji uwagi i porządkowania znaczeń na styku wielu rzeczywistości.


Activities at the III Studio of Photography focuses on the creative possibilities of various forms of image recording and their functioning in today’s communication technologies. The photography technique is treated as a starting point for the experiment, working on individual formal, structural and semantic solutions. Parallel to the area of activities and analysis is the post-internet condition of art and communication. Dominance of cyberspace rules develops a number of different ways of imaging, gradually releasing art from media determinism.

# We ask old questions, trying to find new answers. What do we see when we look at a photograph? How to materialize / mythologize postmedial reality?
# We are looking for new questions in action. We supply the cybersphere in images and extract it (is it a magic trick?) the new materiality.
# We learn the practice of focusing attention and ordering the meaning at the touch of many realities.

 

 

Wywiad z prof. Piotrem Wołyńskim | Magazyn Fotografia

Katalog z wystawy | TO COŚ | 2013

Katalog z wystawy | CYBER_LAG | 2016

Czarne Słońca | katalog