FAQ

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:


Jaki jest termin składania dokumentów?

Terminy oraz sposób składania dokumentów już wkrótce na http://uap.edu.pl/rekrutacja/.


Czy muszę złożyć podanie osobiście?

W tym roku składanie dokumentów odbywa się online, jednak podpisane podanie należy złożyć osobiście. Szczegóły dotyczące procesu składania dokumentów wkrótce na http://uap.edu.pl/rekrutacja/.


 

Ile lat trwają studia?

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – trzy lata (sześć semestrów).
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – dwa lata (cztery semestry).


 

Czy jest różnica między studiami dziennymi i zaocznymi?

Studia dzienne mają charakter regularnych, całotygodniowych zajęć (pn-pt), trwających ok osiem miesięcy z przerwami okolicznościowymi. Studia zaoczne to dwanaście spotkań odbywających się średnio co dwa tygodnie w piątki wieczorem, całe soboty i niedziele do wczesnych godzin popołudniowych, także przez około osiem miesięcy od października do maja. Po każdym semestrze studenci studiów niestacjonarnych spotykają się na dodatkowych zjazdach-plenerach, podczas których odbywają się egzaminy semestralne, przeglądy prac, warsztaty i spotkania autorskie z udziałem wybitnych twórców fotografii.

Oba tryby realizują identyczny program – w przedmiotach kierunkowych (pracownie fotografii i inne przedmioty specjalistyczne) nie ma żadnych różnic. Studenci stacjonarni mają możliwości wyboru w ramach pracowni spoza Katedry Fotografii (np. malarstwa, rysunku, rzeźby i in.). Studentom niestacjonarnym proponuje się spotkania i warsztaty z artystami i teoretykami fotografii nie współpracującymi na stałe z Uczelnią. Studenci obu trybów często mają okazję uczestniczyć razem we wspólnych plenerach i wyjazdach warsztatowych krajowych i zagranicznych. Studenci obu trybów mają te same prawa do stypendiów socjalnych i naukowych.


 

Jak przebiega sprawdzian kwalifikacyjny na studia dzienne?

 

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Fotografia polega na autoprezentacji kandydata/kandydatki oraz omówieniu wykonanych przez nich przedłożonych prac własnych (powiększenia, naświetlenia lub wydruki fotograficzne, łącznie do 20 prac, cykl zdjęć może być potraktowany jako jedna praca). W przypadku studiów drugiego stopnia przedstawiona powinna również zostać licencjacka praca dyplomowa z dziedziny fotografii, jeśli taką kandydat/kandydatka posiada.
Kandydaci mogą także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych w postaci drukowanego lub cyfrowego portfolia.
Autoprezentacja ma być także okazją do zaprezentowania wiedzy o sztuce i kulturze, zwłaszcza w kontekście dyscypliny, którą kandydat/kandydatka chce studiować.
Podczas rekrutacji na studia na kierunku Fotografia nie obowiązuje egzamin z rysunku ani malarstwa.


 

Na czym polega sprawdzian kwalifikacyjny na studia niestacjonarne?

Sprawdzian kwalifikacyjny na niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Fotografia polega na autoprezentacji kandydata/kandydatki oraz omówieniu wykonanych przez nich przedłożonych prac własnych (powiększenia, naświetlenia lub wydruki fotograficzne, łącznie do 20 prac, cykl zdjęć może być potraktowany jako jedna praca). W przypadku studiów drugiego stopnia przedstawiona powinna również zostać licencjacka praca dyplomowa z dziedziny fotografii, jeśli taką kandydat/kandydatka posiada.
Kandydaci mogą także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych w postaci drukowanego lub cyfrowego portfolia.
Autoprezentacja ma być także okazją do zaprezentowania wiedzy o sztuce i kulturze, zwłaszcza w kontekście dyscypliny, którą kandydat/kandydatka chce studiować.
Podczas rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku Fotografia nie obowiązuje egzamin z rysunku ani malarstwa.
Sprawdzian kwalifikacyjny  odbędzie się w dniach 30.06 – 1.07.2018 roku.
O dokładnej dacie i godzinie kandydaci zostaną poinformowani przez Dziekanat Fotografii Niestacjonarnej po zakończeniu procesu przyjmowania dokumentów.


 

Ile zdjęć pokazać na sprawdzianie kwalifikacyjnym?

Teczka może składać się maksymalnie z 20 prac, gdzie cykle/zestawy zdjęć traktowane są jako pojedyncze prace. Weźcie pod uwagę jakość i możliwości skomentowania ich – czasami mniej znaczy więcej!


 

O co zapyta mnie Komisja?

O tzw. autoprezentację, zawierającą komentarz dotyczący prezentowanych prac, zainteresowania kandydata w obszarze szeroko rozumianej sztuki itp..


 

Jakie przedmioty na świadectwie maturalnym są najwyżej punktowane ?

Oceny na świadectwie nie mają większego znaczenia. Interesują nas Wasza wrażliwość, kreatywność, zainteresowania, a nade wszystko Wasze fotografie i rozmowa o nich!


 

Ile kosztuje rok akademicki na studiach niestacjonarnych?

W roku akademickim 2018/19 odpłatność za studia wynosić będzie 6900 zł za oba semestry, płatne w czterech ratach po 1725 zł średnio co 2-3 miesiące.


Czy jest różnica w rekrutacji na specjalność: fotografia edytorska?

Nie, na obie specjalności na kierunku fotografia obowiązuje jeden sprawdzian kwalifikacyjny.

POWRÓT DO INFORMACJI O REKRUTACJI