19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 | REVERSO OPEN CALL

Program Biennale WRO jest otwarty dla prac i różnorodnych form ekspresji, wypowiedzi i komunikacji, wykorzystujących artystyczny potencjał nowych mediów, ukończonych po 1 stycznia 2019 r.

DATY ZGŁOSZEŃ: 1-21 października 2020

OPENCALL.WROCENTER.PL

WRO 2021: REVERSO
REVERSO to postulat spojrzenia na nowe zjawiska w sztuce od prześwitującej, ostatnio mocniej widzialnej, spodniej strony – czyli rewersu odwróconej nagle sytuacji, ale i przyrząd ratujący życie wspinaczy w momencie nagłego oderwania się od skały, pozwalający zamienić nieuchronny upadek w kontrolowany zjazd. Szukamy jakościowej drogi i re-definicji rozwoju: postulujemy REVERSO.

Zmiana wymaga rewizji stanu rzeczy, wnikliwości i wrażliwości – zbadania podszewki, wewnętrznej strony. To zadanie sztuki mediów; jej szansa działania przez wartości sztuki, przez specyficzne dla niej i nieoczywiste relacje jakie może wykreować, w poszukiwaniu nie jednego rozwiązania, ale wielości wizji, założeń i praktyk.

Biennale WRO
Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie. Od swego powstania w 1989 roku, prezentuje sztukę tworzoną elektronicznymi i cyfrowymi środkami kreacji i komunikacji, eksploruje współczesne terytoria twórczości oraz buduje perspektywę krytyczną wobec aktualnych problemów sztuki, technologii i społeczeństwa.

Katalog poprzedniej edycji Biennale można przeglądać tutaj

Dyrektor programowa: Viola Krajewska
Dyrektor artystyczny: Piotr Krajewski

The program of WRO Biennale is open to artworks and various forms of expression and communication applying the artistic potential of new media, completed after January 1st, 2019.

SUBMISSION DATES: October 1–21, 2020

OPENCALL.WROCENTER.PL


WRO 2021: REVERSO
REVERSO is a call to look at what is happening now in art from the underside which, until recently just peeking through, is now becoming increasingly visible, from the reverse of a suddenly upended side, as well as being a device that saves the lives of climbers in case they suddenly fall off the rock, helping them convert an inevitable crash into a controlled rappel. In search of a quality path and a redefinition of development: we call for REVERSO.

The shift requires to revise the status quo, to see what lies underneath, study things inside out, be inquisitive, and display sensitivity. This is the function of media art; its chance to operate with the values that are specific to art, and through its capability of fostering unobvious relations while looking not for one method – but for a multiplicity of visions, concepts, and practices.

Opening events: May 12–15, 2021

WRO Biennale
The WRO Media Art Biennale is the major forum for media art in Poland and one of the leading international contemporary art events in Europe. Since its inception in 1989, WRO has been presenting art forms created using new media for artistic expression and communication, exploring current creative territories, and forming a critical perspective of emerging issues in culture, art, society, technology, and humanities.

The catalog of the previous edition is available here

Program director: Viola Krajewska
Artistic director: Piotr Krajewski

Comments are closed