Pracownia Obrazów Utajonych

Latent Images Studio

Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają najdziksze nawet przewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią.
— Edgar Allan Poe (1840)
Pracownia Obrazów Utajonych jest miejscem artystycznych eksperymentów w obszarze form obrazowania związanych z materialnością i niepowtarzalnością obrazu fotograficznego. Interesują nas procesy i zjawiska towarzyszące powstawaniu fotografii, a także (re)interpretacja istniejących materiałów wizualnych i tworzenie oryginalnych narracji w rozmaitych formach wydawniczych.
„Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości” – powiedziała jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy jest sens stosowania ich współcześnie, podejmowane przez studentów II Pracowni Fotografii doświadczenia dowodzą, że XIX i XX-wieczne procesy stanowią przestrzeń dla ciągle nowych refleksji, pobudzających do szerszego myślenia o zdejmowaniu obrazów z natury” (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym medium fotografii, czy badania jego potencjału – w miejsce łatwego naśladownictwa czy stylizacji.
Poprzez doświadczenia ze światłoczułością, historycznymi metodami obrazowania – począwszy od eksperymentów pokrewnych XIX-wiecznym rysunkom fotogenicznym Williama H. F. Talbota czy zjawisk camera obscura – umożliwiamy studentom znalezienie się w roli pionierów fotografii, poznających język fotografii przez doświadczanie rozmaitych jego form.
W ślad za fascynacją materialnością fotografii i jej tradycją, w obrębie działań pracowni niejako naturalnie pojawiła się książka fotograficzna. Od kilku lat w ramach Wybranej Pracowni Artystycznej, jako propozycji dla studentów fotografii oraz pozostałych kierunków Uniwersytetu, II Pracownia Fotografii realizuje program edytorsko-wydawniczy. Studenci przygotowują artystyczne publikacje fotograficzne – fotobooki, ziny, teki zdjęć, nietypowe i oryginalne wydawnictwa o charakterze książkowym w autorskich nakładach.
Studenci, oprócz semestralnych i rocznych prac artystycznych, przygotowują też krótkie, autorskie prezentacje z zakresu fotografii i mediów pokrewnych (15-minutowe „szorty”), kształtujące umiejętności samodzielnej, publicznej wypowiedzi, zachęcające do grupowych rozmów i komentarzy.
— Jarosław Klupś
At the present day, the consequences of every invention far exceed even the wildest expectations of the most imaginative.
— Edgar Allan Poe (1840)
Latent Images Studio is a place of artistic experiments in the field of imaging forms related to the materiality and uniqueness of a photographic image. We are interested in processes and phenomena accompanying the creation of photography, as well as in (re)interpretation of existing visual materials and creation of original narrations in various forms of publishing.
„An old musical instrument requires sincerity from musician” – said one of the Chopin pianists about an Erard piano from 1849. Although the former methods of imaging nowadays are a source of numerous workshop difficulties and the sense of using them today is doubtful, the experiences undertaken by students of the II Studio of Photography prove that the 19th and 20th century processes are a space for constantly new reflections, stimulating wider thinking about „taking images off nature” (Talbot), experimenting with the extraordinary medium of photography, or exploring its potential – instead of easy imitation or styling.
Through experiences with photosensitivity, historical methods of imaging – starting from experiments related to 19th century photogenic drawings by William H.F. Talbot or camera obscura phenomena – we enable students to find themselves as pioneers of photography, learning the language of photography by experiencing its various forms.
Following the fascination with the materiality of photography and its tradition, a photographic book has naturally appeared within the scope of the Studio’s activities. For several years now, within the framework of the Selected Artistic Studio, as a proposal for students of photography and other faculties of the University, the II Studio of Photography has been implementing an editorial and publishing program. Students prepare artistic photographic publications – photobooks, zines, photo folders, unusual and original publications of book character in author’s edition.
Apart from semester and yearlong artistic works, students also prepare short authorial presentations in the field of photography and related media (15-minute „shorts”), shaping the skills of independent, public speaking, encouraging group discussions and comments.
— Jarosław Klupś