BĘDĘ TWOIM OBRAZEM /
I’LL BE YOUR IMAGE

WYSTAWA WYDZIAŁU FOTOGRAFII UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU
EXHIBITION OF THE FACULTY OF PHOTOGRAPHY OF THE UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN

 

 

Cause I see you
I’ll be your mirror 
— Lou Reed

Artystki i Artyści / Artists:

Agnieszka Antkowiak
Michał Bugalski
Sławomir Decyk
Izabela Jurcewicz
Anna Kędziora
Konrad Kuzyszyn
Kate Ngan Wa Ao
Max Radawski
Mateusz Sadowski
Piotr Wołyński

Kurator / Curated by:
Piotr Wołyński

Locum Vena, Wrocław (TIFF Festival)
2—22.09.2020
Wystawa prezentuje najnowsze prace artystek i artystów związanych z Wydziałem Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu — środowiska skupiającego najróżniejsze postawy twórcze. Bez względu na manifestowane poglądy artystyczne, autorzy ci są entuzjastami fotografii oraz wywodzących się z niej nowych mediów, stanowiących dla nich podstawowe środki komunikacji i ekspresji. W każdej prezentowanej realizacji tkwi potencjał artystycznej refleksji nad fotograficznym przedstawieniem.
Fotografia dawno przestała być tym, za co uchodzi w powszechnej opinii — stała się obecnie silnie zmitologizowaną, po części magiczną, praktyką. Wierzymy jej i nie wierzymy jednocześnie, tak jakbyśmy potrzebowali takich właśnie obrazów. Dzisiejsze postfotograficzne przedstawienia akceptujemy po to, aby po chwili móc je odrzucić. To obrazy pułapki, symulowane widoki i transmisje rzeczy zaledwie możliwych, narzędzia służące chwilowej koncentracji uwagi i porządkowaniu znaczeń.
Rozpoznanie sposobów funkcjonowania fotografii, ich analiza i krytyka to żywioł doświadczenia artystycznego prezentowanych autorek i autorów. Czy pomogą nam ją zrozumieć, szepcząc uwodzicielsko… będę twoim obrazem?
The exhibition presents the latest works made by artists associated with the Faculty of Photography at the University of the Arts in Poznań — an environment bringing together a wide range of creative attitudes and approaches. Regardless of the variety of artistic views, the authors are enthusiasts of photography and the richness of new media stemming from it, which is the main means of communication and expression for them. Each work in this exhibition has a potential for artistic reflection on a photographic representation.
Photography has long ceased to be what it is commonly believed to be — it has become a highly mythologised, partly magical, practice. We believe it and do not believe it at the same time, just as if we needed such images. We accept today’s post-photographic representations in order to reject them after a while. These images are traps, simulated views and transmissions of barely possible things, tools meant for temporary mental alterness and organising meanings.
The artists have centred their creative experiences around recognising, analysing, and criticising how photography works and functions. Will they help us understand it by whispering seductively… I’ll be your image?
 
Wystawa towarzyszy 10. Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii TIFF Festival 2020 // Procesy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PL_podstawowy-02.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie KRUPA-GALLERY_CONTEMPORARY-ART-SPACE_logotyp_RGB_4096x2048px-1024x512.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Tiff-Festival-logotyp-1024x579.png