Magdalena Mądra

Praca licencjacka (2020)
Niepokój żyje w nas od poczęcia, rządzi nami, osłabia i jednocześnie nas chroni. Mówił o nim Sokrates, badał go Freud, pisał o nim Dante, malował Goya. Na etat zatrudnili go politycy oraz lobbyści. Nauka dzieli go na części pierwsze, selekcjonuje i diagnozuje: strach, obawa, trwoga, panika, fobia, lęk. Każde trochę inne, ale płodne w skutki: od walki po unik i ucieczkę.
Susan Sontag pisała o tym, że fotografia chroni od lęku, jednocześnie stanowiąc narzędzie władzy. I tak, jak biopolityka manipuluje poczuciem zagrożenia, kultura, która powstała w odpowiedzi na strach, jest też jego generatorem. „Nieokreślony niepokój” Antoniego Kepińskiego w „płynnej nowoczesności” Zygmunta Baumana wypełnia pustkę nieznanego niebezpieczeństwa wyimaginowanymi obrazami.
Wychodząc od zagadnień wzbudzających we współczesnym świecie strach (kryzys finansowy, choroby i pandemie, klimatyczna zagłada, Inny / ruch uchodźczy, mniejszości, odmienności, głód, słabość i śmierć) chciałabym powiedzieć coś o nas dla samej siebie. Aby oswoić paraliżujący mnie lęk i tak samo rozmyć ów niepokój w Tobie. I w Innym – takim samym lub różnym, w roślinie, zwierzęciu i człowieku.
Praca jest częścią dyplomu licencjackiego przygotowywanego pod okiem prof. Piotra Wołyńskiego i dr. Michała Bugalskiego na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Anxiety lives in us from our conception, ruling, weakening and protecting us at the same time. It was a topic of Socrates’ talks, Freud’s studies, Dante’s writings and Goya’s paintings. Full-time employment was given to it by politicians and lobbyists. Science divides it into (first) parts, selects and diagnoses: fear, anxiety, awe, panic, phobia, dread. Each of them is slightly different, but fruitful: from combat to dodging and escaping.
Susan Sontag wrote that photography protects from fear, while being an instrument of power. And just as biopolitics manipulates the sense of threat, the culture that arises in response to fear is also its generator. Antoni Kepiński’s „undefined anxiety” in Zygmunt Bauman’s „liquid modernity” fills the void of unknown danger with imaginary scenes.
Starting from the issues that arouse fear in the contemporary world (financial crisis, diseases and pandemics, climatic destruction, Other / refugee movement, minorities, differences, hunger, weakness and death), I would like to say something about us for myself. To tame the fear that paralyzes me and also to blur this anxiety in you. And in the Other – the same or different, in plants, animals and humans.
The work is part of the bachelor’s diploma prepared under the supervision of Prof. Piotr Wołyński and Dr. Michał Bugalski at the Faculty of Photography of the University of Arts in Poznań.