GEERT
LOVINK

Loneliness
in the Social
Media Age

Wykład otwarty
oraz warsztaty z Institute of Network Cultures, Amsterdam (NL)

Open lecture
& masterclasses with the Institute of Network Cultures, Amsterdam (NL)

Wykład otwarty:
9.05.2024, 18:30
Atrium UAP, bud. B (ul. 23 Lutego 20)

Przez lata Geert Lovink zmapował szereg stanów psychicznych wywołanych przez platformy mediów społecznościowych, od smutku i melancholii, przez depresję, nonsensowność, nudę, wyczerpanie, aż po Zoomową fatygę ciała i umysłu spowodowane używaniem platform wideokonferencyjnych podczas Covid-19. W tym wykładzie Geert Lovink przedstawi przegląd strategii ekstrakcji (danych) i skupi się na jednym specyficznym stanie: samotności. Obserwujemy uszczuplenie i wycieńczenie znaczeniowe terminów, językową implozję znaczenia słów takich jak „społeczny” w „mediach społecznościowych”. Sherry Turkle już w 2011 roku zauważyła, że jesteśmy samotni wszyscy razem („we are all alone together”). Choć pesymistyczne, zdanie to wydaje się być naszym techno-przeznaczeniem. Wśród samotnego tłumu jesteśmy społecznie wyizolowani, gorączkowo scrollujemy, swipe-ujemy filmy, dajemy lajki i wysyłamy wiadomości – wszystko w oczekiwaniu na odpowiedź.

Wykład w języku angielskim.

Open lecture:
9.05.2024, 18:30
UAP Atrium build. B (23 Lutego 20 St.)

Over the years, Geert Lovink has mapped out a range of mental states caused by social media platforms, from sadness and melancholia to depression, silliness, boredom, exhaustion, up to the Zoom fatigue during Covid. In this lecture, he will give an overview of the extractive (data) strategies and focus on one particular state: loneliness. There is an inflation of worn-out terms, a linguistic implosion of meaning like the word social’ in ‘social media. As Sherry Turkle already noted in 2011, we are all alone together. This seems to be our techno-destiny. Inside the lonely crowd, we are socially isolated, furiously scrolling for updates, swiping videos, liking and messaging- waiting for a response.

Warsztaty z Geertem Lovinkiem*
9.05.2024, 9:0014:45
UAP bud. B, sala 101 (ul. 23 Lutego 20)

__________
*) konieczne zapisy

Zapraszamy na trzy warsztaty w tematyce zanurzonej w kulturach sieciowych: „State of the Arts in Platform Theory”, „Performative Subjectivity & Online Self, and Principles of Investigative Aesthetics”. Zajęcia odbędą się w języku angielskim. Wymagane jest przeczytanie trzech krótkich tekstów, które będą omawiane podczas zajęć. *Aby zapisać się na zajęcia oraz indywidualne konsultacje z Geertem Lovinkiem (podczas których możecie pokazać swoje projekty) proszę skontaktować się z agnieszka.antkowiak@uap.edu.pl do 1 maja 2024. Ilość miejsc ograniczona do 20 osób, dla studentów i absolwentów.

Indywidualne konsultacje – 30 minutowe sesje z prof. Geertem Lovinkiem dla chętnych, którzy wzięli udział w warsztatach. Sesje odbędą się 09.05.2024 od 15:00 do 17:00 oraz 10.05.2024 9:00–17:00.

Masterclasses with Geert Lovink*
9.05.2024, 9:0014:45
UAP build. B room 101

__________
*) registration required

Explore three masterclasses on: State of the Arts in Platform Theory’, ‘Performative Subjectivity & Online Self, and Principles of Investigative Aesthetics. Classes are conducted in English and require reading three short texts. To join the masterclasses and receive a 30-minute individual consultation with Geert Lovink, *please contact agnieszka.antkowiak@uap.edu.pl by 1 May 2024.

Space is limited to 20 participants and is open to both students and graduates.

Individual consultations 30-minute one-on-one sessions available for the participants of the masterclasses will take place on 9.05.2024 from 15:00 to 17:00 and 10.05.2024 from 9:00 to 17:00.

PROGRAM:

1.

State of the Arts in Platform Theory

Na tych zajęciach przyjrzymy się początkom koncepcji platformy oraz omówimy pojawienie się tego zjawiska na przykładzie Japonii. Będziemy także dyskutować o różnicy między stosami (stack, Bratton) a platformami.

Wymagany tekst:
Stuck on the Platform, in: Geert Lovink, Stuck on the Platform, Valiz, Amsterdam, 2022, p. 95-112.

2.

Performative Subjectivity & Online Self

W środowisku platform zorientowanych na profil, ciągła reprodukcja podmiotu online „online self”jest absolutnym wymogiem. Jakie są estetyki i polityki podmiotów online? W ramach jakich kategorii możemy opisać selfie i jego (samo)-reprezentację? Czy istnieją jeszcze sposoby na ukrycie się (siebie) online?

Wymagany tekst:
Donatella Della Ratta, Geert Lovink, Teresa Numerico, Peter Sarram (eds.), The Aesthetics and Politics of the Online Self, Palgrave, Cham, 2021, Introduction, p. 1-17.

3.

Principles of Investigative Aesthetics

Na podstawie śledztw prowadzonych przez grupy i kolektywy badawczo-artystyczne takie jak Forensic Architecture, Bellingcat oraz prac artystów takich jak Femke Herregrave, przyjrzymy się Disruption Network, CitizenLab, WikiLeaks, Metahaven i innym. Omówimy również książkę autorstwa Fullera i Weizmana, „Investigative Aesthetics”.

Wymagany tekst:
Matthew Fuller & Eyal Weizman, Investigative Aesthetics, Verso, London, 2021, Introduction, p. 9-33.

PROGRAMME:

1.

State of the Arts in Platform Theory

In this class, we will look at the origins of the Platform concept, and discuss the emergence of the phenomena (using the example of Japan). Also, we will discuss the difference between stack and platforms.

Required reading:
Stuck on the Platform, in: Geert Lovink, Stuck on the Platform, Valiz, Amsterdam, 2022, p. 95-112.

2.

Performative Subjectivity & Online Self

In the profile-drive platform environment, the constant reproduction of the online Self is an absolute requirement. What are the aesthetics and politics of the online Self? How can we describe the framing and self-representation of the selfie? And, are there still ways to mask the online Self?

Required reading:
Donatella Della Ratta, Geert Lovink, Teresa Numerico, Peter Sarram (eds.), The Aesthetics and Politics of the Online Self, Palgrave, Cham, 2021, Introduction, p. 1-17.

3.

Principles of Investigative Aesthetics

Based on the investigations of Forensic Architecture, Bellingcat, and the work of artists such Femke Herregrave, we will look at Disruption Network, CitizenLab, WikiLeaks, Metahaven, etc. We will discuss the book by Fuller and Weizman, Investigative Aesthetics.

Required reading:
Matthew Fuller & Eyal Weizman, Investigative Aesthetics, Verso, London, 2021, Introduction, p. 9-33.

BIO

Geert Lovink – holenderski teoretyk i badacz mediów, krytyk internetowy, edukator i twórcą programów interdyscyplinarnych łączących nowe technologie, sztukę i naukę. Współzałożyciel legendarnego już Institute of Network Cultures, gdzie łączy artystów, designerów, hackerów, akademików tworząc otwartą platformę do refleksji nad wpływem kultur sieciowych oraz pole do wspólnego tworzenia interdyscyplinarnych projektów. Współautor terminu „tactical media”, współtwórca projektów „nettime”, „mediamatic”, kurator programów podczas Ars Electronica czy Transmediale. Autor książek takich jak „Uncanny Networks” (2002), „Dark Fiber” (2002), „My First Recession” (2003), „Zero Comments” (2007), „Networks Without a Cause” (2012), „Social Media Abyss” (2016), „Organisation after Social Media” (wspólnie z Nedem Rossiterem, 2018), „Sad by Design” (2019) oraz „Stuck on the Platform” (2022). Prawie wszystkie te książki zostały przetłumaczone na język niemiecki, włoski i hiszpański. W 2019 roku patologia jego prac ukazała się w języku rosyjskim, a także tłumaczenia na turecki i chiński.

W grudniu 2021 roku został mianowany profesorem Art and Network Cultures na wydziale historii sztuki Uniwersytetu Amsterdamskiego (UvA). Katedra (jednego dnia w tygodniu) jest wspierana przez HvA. Pozycja (jeden dzień w tygodniu) wspierana jest przez Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Amsterdamie (HvA).

https://networkcultures.org/geert/biography/

BIO

Geert Lovink – is a Dutch media theorist, internet critic, educator and creator of interdisciplinary programmes that combine new media, art and science. Co-founder of the Institute of Network Cultures (HvA), where artists, designers, hackers and researchers create together a platform for critical reflection. An author of Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002), My First Recession (2003), Zero Comments (2007), Networks Without a Cause (2012), Social Media Abyss (2016), Organisation after Social Media (with Ned Rossiter, 2018),  Sad by Design (2019) and Stuck on the Platform (2022). Almost all these books have been translated into German, Italian and Spanish. In 2019, an anthology of his work appeared in Russian, with other translations in Turkish and Chinese.

In December 2021 he was appointed Professor of Art and Network Cultures at the UvA Art History Department. The Chair (one day a week) is supported by the HvA.

https://networkcultures.org/geert/biography/

ABOUT

The Institute of Network Cultures (INC) – współzałożone w 2004 przez Geerta Lovinka, analizuje i kształtuje obszar kultur sieciowych poprzez wydarzenia, publikacje i dialog online. Projekty INC koncentrują się wokół wydawania, tworzenia oraz analizowania potencjalnych alternatywnych modeli dla zmiany socjo-ekonomicznej w polu nowych mediów, krytycznego projektowania i tworzenia kultury cyfrowej. Kluczowym założeniem instytutu jest ustanowienie zrównoważonej sieci połączeń do prowadzania badań nad współczesną kulturą. Krytyczny dyskurs identyfikowany i kształtowany jest w praktyce. INC jest miejscem, które łączy badaczy, artystów, aktywistów, programistów, projektantów oraz studentów i edukatorów.

https://networkcultures.org/about

ABOUT

The Institute of Network Cultures (INC) analyzes and shapes the terrain of network cultures through events, publications, and online dialogue. Our projects revolve around urgent publishing, exploring, documenting and feeding the potential for socio-economical change, critical design and making, digital counterculture, and much more. The INC was founded in 2004 by Geert Lovink, following his appointment at the Amsterdam University of Applied Sciences (HvA). A key focus is the establishment of sustainable research networks. Emerging critical topics are identified and shaped in a practical sense. Interdisciplinary in character, the INC brings together researchers, artists, activists, programmers, designers, and students and teachers.

RESEARCH

The field of network cultures revolves around the interaction between new forms of media, and the users of such new forms. With a strong focus on the transdisciplinary nature of new media and its DIY and open-source components, the INC gives equal attention to the artistic, political and technical aspects of the internet and other emergent media. As such, the INC’s area of research extends to design, activism, art, philosophy, political theory, and urban studies and is not confined to the internet alone. Indeed, the INC maintains that the internet can only be understood at the conjuncture of these various fields and lines of inquiry. ‘Network cultures’ is seen as a strategic instrument to diagnose political and aesthetic developments in user-driven communication. Network cultures rapidly assemble, and can just as quickly disappear, creating a sense of spontaneity, transience, even uncertainty. Yet these forms are here to stay. However self-evident it is, collaboration is a foundation of network cultures.

The aim of the INC is to create sustainable research networks around emerging topics in which a critical contribution can be made. The formation of a small group of international people, both inside and outside of the academy, may result in a larger online discussion. Together with the researchers and a group of students, interns and volunteers, an event is organized to gather key questions and thinkers. Many of these events, such as a conference, seminar or workshop, culminate in a publication. Formats of publication may include a printed reader, a book, video interviews, wikis, blogs and special online magazine issues, along with conference documentation (photos, video files and podcasts). The publication functions as an important vehicle for the sustainability of the research network.

https://networkcultures.org/about

PROJECT COORDINATION: Agnieszka Antkowiak
WEB DESIGN: Marcin Czerkasow
Wydział Fotografii UAP, 2024