Książka „Procesy sedymentacje topografie”

Książka „Procesy sedymentacje topografie”, pod redakcją teoretyków wykładających na Wydziale Fotografii UAP na kierunku Fotografia, prof. Marianny Michałowskiej oraz prof. Macieja Szymanowicza, poświęcona polskiej fotografii topograficznej, prezentuje teksty autorstwa 12 wybitnych specjalistów badań nad fotografią z ilustracjami i 2 prezentacjami artystycznymi.

W publikacji przedstawiono możliwie szeroki kontekst interpretacyjny dla współczesnej fotografii topograficznej. Książka dostarcza wiedzy o historycznych sposobach kształtowania się takich pojęć jak fotografia topograficzna, fotografia ojczysta czy nowy dokument.

Wartość publikacji nie wynika tylko z podjętego tematu, który – jak dotąd – nie został wyczerpująco omówiony w literaturze przedmiotu, lecz także poprzez prezentację nowych, z tej okazji pozyskanych źródeł. Wielu różnych autorów, którzy z wielu odmiennych perspektyw prezentują różne opinie; całościowo tworzy się szeroki obraz ukazujący stopień komplikacji przedstawianej tematyki ujawnianej różnorodnością i rozbieżnością elementów tworzonej przez zestaw esejów struktury odzwierciedlającej złożoność zjawiska.

— prof. dr hab. Stefan Czyżewski

Książka Procesy, sedymentacje, topografie należy do nielicznych prac poświęconych współczesnej dokumentalnej fotografii polskiej. Na dodatek, dominują wśród nich ujęcia syntetyczne (…) lub (…) analityczne, skupione na wybranych dziełach i autorach, niekoniecznie problematyzujące badania i praktyki w tym obszarze. W tej mierze książka ta jest ważnym głosem w dyskusji o fotografii, a jej skupienie na topografii jest jej dodatkowym walorem. Jest to (…) świetny punkt wyjścia do namysłu nad fotograficznym dokumentowaniem krajobrazu jako formą wypowiedzi estetycznej, ale też badania społecznego i analizy krytycznej. Wartą podkreślenia zaletą pracy jest też włączenie w dyskusję przedstawicieli różnych dyscyplin, a także praktyków – co w układzie książki podkreśla stopniowe przechodzenie od złożonych ujęć dyskursywnych i syntetycznych do analizy dzieł oraz do praktyk artystycznych (…).

— dr hab. Iwona Kurz, prof. UW

Redaktorzy:

Prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska kieruje Zakładem Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykłada również na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Jest autorką 3 monografii, redaktorką wydawnictw, m.in. dwujęzycznego tomu będącego wynikiem grantu badawczego NCN pod jej kierownictwem i licznych artykułów.

Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. Od 2018 roku jest prezesem Naukowego Towarzystwa Fotografii z siedzibą w Poznaniu. Współpracował z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Publikował swoje teksty w licznych książkach i czasopismach. Obecnie koncentruje swoją uwagę na historii teorii fotografii w związku z udziałem w grancie pt. „Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839–1989” oraz na badaniach dotyczących polskiej fotografii reklamowej w XX wieku. Wykłada również na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Comments are closed