Magdalena Mądra — „Unosi się tu na powierzchni w stanie wolnym pewne kwantum lęku”

Niepokój żyje w nas od poczęcia, rządzi nami, osłabia i jednocześnie nas chroni. Mówił o nim Sokrates, badał go Freud, pisał o nim Dante, malował Goya. Na etat zatrudnili go politycy oraz lobbyści. Nauka dzieli go na części pierwsze, selekcjonuje i diagnozuje: strach, obawa, trwoga, panika, fobia, lęk. Każde trochę inne, ale płodne w skutki: od walki po unik i ucieczkę. Susan Sontag pisała o tym, że fotografia chroni od lęku, jednocześnie stanowiąc narzędzie władzy. I tak, jak biopolityka manipuluje poczuciem zagrożenia, kultura, która powstała w odpowiedzi na strach, jest też jego generatorem. „Nieokreślony niepokój” Antoniego Kepińskiego w „płynnej nowoczesności” Zygmunta Baumana wypełnia pustkę nieznanego niebezpieczeństwa wyimaginowanymi obrazami.

Wychodząc od zagadnień wzbudzających we współczesnym świecie strach (kryzys finansowy,
choroby i pandemie, klimatyczna zagłada, Inny / ruch uchodźczy, mniejszości, odmienności, głód,
słabość i śmierć) chciałabym powiedzieć coś o nas dla samej siebie. Aby oswoić paraliżujący mnie
lęk i tak samo rozmyć ów niepokój w Tobie. I w Innym – takim samym lub różnym, w roślinie,
zwierzęciu i człowieku.

Wystawa jest częścią dyplomu licencjackiego przygotowywanego pod okiem prof. Piotra
Wołyńskiego i dr. Michała Bugalskiego na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu.

Magdalena Mądra mieszka i pracuje we Wrocławiu. Jest absolwentką filologii polskiej i
kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Międzynarodowego Studium Fotografii
Kwadrat we Wrocławiu. Obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, gdzie organizowała szereg festiwali, konferencji i
warsztatów oraz w Teatrze ZAR jako menedżerka zespołu i koordynatorka prezentacji w Polsce i za
granicą. Jej prace prezentowane były na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, między
innymi podczas autorskiej ekspozycji „Alter ego” w Galerii u Agatki na Wyspie Tamka we
Wrocławiu (2018). W 2016 roku, w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury, pokazała we
Wrocławiu wystawę swoich zdjęć, dokumentujących obrzędy typu komemoratywnego na Haiti, w
Brazylii i na Białorusi oraz kuratorowała wystawy innych artystów, w tym ekspozycję zdjęć Pierra
Vergera „Orixás” w galerii FOTO-GEN. W ramach projektu „Kobietostan” Agnieszki Bresler
tworzyła portrety w kobiecych zakładach karnych, schroniskach i domach samopomocy.
Współpracuje fotograficznie z festiwalem filmów dokumentalnych Faito Doc we Włoszech, gdzie
dwukrotnie wystawiała swoje prace (2015 i 2018).

A certain quantum of anxiety in a free state floats here on the surface

Anxiety lives in us from our conception, ruling, weakening and protecting us at the same time. It
was a topic of Socrates’ talks, Freud’s studies, Dante’s writings and Goya’s paintings. Full-time employment was given to it by politicians and lobbyists. Science divides it into (first) parts, selects and diagnoses: fear, anxiety, awe, panic, phobia, dread. Each of them is slightly different, but fruitful: from combat to dodging and escaping.

Susan Sontag wrote that photography protects from fear, while being an instrument of power. And just as biopolitics manipulates the sense of threat, the culture that arises in response to fear is also its generator. Antoni Kepiński’s „undefined anxiety” in Zygmunt Bauman’s „liquid modernity” fills the void of unknown danger with imaginary scenes.

Starting from the issues that arouse fear in the contemporary world (financial crisis, diseases and pandemics, climatic destruction, Other / refugee movement, minorities, differences, hunger, weakness and death), I would like to say something about us for myself. To tame the fear that paralyzes me and also to blur this anxiety in you. And in the Other – the same or different, in plants, animals and humans.

The exhibition is part of the bachelor’s diploma prepared under the supervision of Prof. Piotr Wołyński and Dr. Michał Bugalski at the Faculty of Photography of the University of Arts in Poznań.

Magdalena Mądra lives and works in Wrocław. Graduate of Polish philology and cultural studies at
the University of Wrocław and the International Study of Photography Kwadrat in Wrocław.
Currently studying photography at the University of Arts in Poznań. She works in the Grotowski
Institute, where she organized a number of festivals, conferences and workshops, and at the Teatr
ZAR as a team manager and presentation coordinator in Poland and abroad. Her works have been
presented at collective and individual exhibitions, among others during her solo exhibition named
„Alter Ego” at the Gallery at Agatka’s on Tamka Island in Wrocław (2018). In 2016, as part of the
European Capital of Culture programme, she showed in Wrocław an exhibition of her photos
documenting commemorative rituals in Haiti, Brazil and Belarus and curated exhibitions of other
artists, including the photographic exhibition of Pierre Verger „Orixás” in the PHOTO-GEN gallery.
As part of Agnieszka Bresler’s „Womanstate” project, she created portraits in women’s prisons,
shelters and self-help homes. She collaborates photographically with the documentary film festival
Faito Doc in Italy, where she has twice exhibited her works (2015 and 2018).

Comments are closed