Pracownia Fotografii Relacyjnej

Relational Photography Studio

Podejmując prace artystyczne w Pracowni Fotografii Relacyjnej, studenci będą mieli okazję do rozwinięcia dociekliwej i kreatywnej postawy twórczej, wykorzystując możliwości estetyczne różnych mediów, dziedzin sztuki i nauki oraz codziennej rzeczywistości.
Ważnym elementem procesu dydaktycznego proponowanego przez Pracownię Fotografii Relacyjnej jest zwrócenie uwagi na istotną rolę różnych etapów procesu twórczego. Proces może być równie ważny jak efekt finalny działań artystycznych. Zachęcamy studentów do obserwacji i analizy dotychczasowych zasad własnego działania, do nazywania swojego modus operandi, poszukiwania wzbogacających go inspiracji i znalezienia najlepszego sposobu pracy nad danym projektem. W tym celu studenci zobowiązani są do prowadzenia podczas całego okresu pracy w naszej pracowni notatnika. Doświadczenie pokazuje, iż takie robocze formy często przekształcają się w pełnowartościową część skończonej pracy.
W ramach programu działań Pracowni Fotografii Relacyjnej studenci regularnie otrzymują zadania, które realizują w niewielkich grupach roboczych. Forma warsztatów grupowych sprzyja kreatywnej, intensywnej wymianie idei podczas pracy nad konkretnymi realizacjami. Działanie takie ma na celu przygotowanie studentów do działalności zawodowej, często opartej o pracę w wyspecjalizowanych zespołach. Studenci uczą się otwartości na współpracę, dzielenia się obowiązkami, zamiany ról w grupie, wypracowywania szybkich rozwiązań w problematycznych sytuacjach.
Zajęcia w Pracowni Fotografii Relacyjnej opierają się o wykłady i prezentacje, stanowiące punkt wyjściowy dla realizacji projektów indywidualnych studentów, oraz o regularne konsultacje tych projektów. W odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie studentów na etapie rozmów o konkretnych realizacjach prac wybierane są zagadnienia technologiczne, które proponowane są w formie zajęć praktycznych.
Prowadzący Pracownię Fotografii Relacyjnej czynnie uczestniczą w promocji studentów i absolwentów Katedry Fotografii, zapraszając ich do udziału w wystawach krajowych i zagranicznych. Prezentacje swoich osiągnięć podczas wydarzeń, takich jak między innymi Biennale Fotografii w Poznaniu, Festiwal TIFF we Wrocławiu, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Miesiąc Fotografii w Berlinie, czy międzynarodowa wystawa dyplomów Poznań Photo Diploma Award (2011, 2013, 2015 i 2019), Lille, czy w Paryżu, dają naszym studentom i absolwentom realne możliwości zdobywania doświadczeń w różnych sytuacjach ekspozycyjnych oraz prezentacji swoich prac szerokiemu i profesjonalnemu gronu odbiorców.
By taking up art activities at the Relational Photography Studio, students will have the opportunity to develop an inquisitive and creative attitude, utilizing the aesthetic possibilities of various media, arts and science, as well as everyday reality.
An important element of the didactic process proposed by the Relational Photography Studio is to pay attention to the important role of the different stages of the creative process. The process can be as important as the final effect of artistic activity. We encourage students to observe and analyze their own actions, to name their modus operandi, to seek inspiration and to find the best way to work on a project. To this end, students are required to keep a notebook during their entire work in our studio. Experience shows that such working forms often turn into a full-fledged part of finite work.
As part of the program of activities of the Relational Photography Studio students receive regular assignments that they perform in small working groups. The form of group workshops fosters a creative, intensive exchange of ideas while working on specific projects. This activity is designed to prepare students for professional activities, often based on work in specialized teams. Students learn openness to collaboration, sharing responsibilities, swapping roles within the group, working out quick solutions to problematic situations.
Classes in the Relational Photography Studio are based on lectures and presentations, which are the starting point for individual student projects, and for regular consultations on these projects. In response to the current demand of students at the stage of discussions on specific works, selected topics are technological issues, which are proposed in the form of practical classes.
Lecturers of the Relational Photography Studio are actively participating in the promotion of students and graduates of the Department of Photography, inviting them to participate in national and international exhibitions. Presenting their achievements during events such as the Biennale of Photography in Poznan, TIFF Festival in Wroclaw, the Photography Month in Krakow, the Photography Month in Berlin, or the exhibition Poznań Photo Diploma Award (2011, 2013, 2015 and 2019), Lille, or Paris, our students and graduates have real opportunities to gain experience in various exhibition situations and to present their work to a wide and professional audience.

Wybrane prace studentów naszej pracowni:

Zorganizowane przez nas wystawy z udziałem studentów:

Interconnections_01 w Poznaniu
Nieskończoność Pomiarów w Poznaniu (2015)
Poznan Photo Diploma Award 2015
Poznan Photo Diploma Award 2019
Interconnections_01 w Zurychu
Poznan Photo Diploma Award 2013