Pracownia NeoFotografii

Pracownia NeoFotografii utrzymana jest w charakterze intermedialnym. Specyfika programu nauczania to łączenie obrazu fotograficznego z innymi formami wyrazu artystycznego (mediami), m.in. takimi jak rysunek, formy przestrzenne, video, grafika, rzeźba, malarstwo, design. Celem zajęć jest swobodne posługiwanie się medium fotografii jako współczesnym językiem twórczości artystyczno-projektowej jak i twórcze przekraczanie i poszerzanie – w sensie technicznym, estetycznym i artystycznym, tradycyjnych sposobów pojmowania i realizacji obrazów fotograficznych.
Aktualne, ogólne zagadnienia tworzące program Pracowni to relacje obrazu i przedmiotu, obrazu i tekstu, antropologia i semantyka obrazów, archetypy i symbole we współczesnej kulturze, pamięć 
i podświadomość: indywidualna i zbiorowa, poezja jako sprzeciw, inne kultury, jako źródło inspiracji, twórcze aspekty relacji tradycji i współczesności, „Trzecia Rzeczywistość” (hybryda realności
 z wirtualnością), indywidualność a zbiorowość w kulturze płynności, przemoc obrazów w pop kulturze, reinwencja przedmiotu.
Charakter Pracowni i poruszane zagadnienia oparte są na rozumieniu fotografii jako silnego związania z szeroko pojętą rzeczywistością. Obraz fotograficzny traktowany jest jako „sprawozdanie z obecności” i zapis zawiązania relacji ze światem.
NeoPhotography Studio is maintained in an intermedia character. The specificity of the curriculum is combining the photographic image with other forms of artistic expression (media), such as drawing, spatial forms, video, graphics, sculpture, painting and design. The aim of the classes is the free use of the medium of photography as a contemporary language of artistic and design creativity, as well as creative transgression and expansion – in technical, aesthetic and artistic terms – of the traditional ways of conceiving and producing photographic images.
Current, general issues constituting the programme of the Studio include relations between image and object, image and text, anthropology and semantics of images, archetypes and symbols in contemporary culture, memory and subconsciousness: individual and collective, poetry as an objection, other cultures as a source of inspiration, creative aspects of relations between tradition and contemporaneity, „Third Reality” (a hybrid of reality and virtuality), individuality and collectivity in the culture of fluidity, violence of images in pop culture, reinvention of the object.
The character of the Studio and the issues it deals with are based on the understanding of photography as strongly connected with reality in its broadest sense. The photographic image is treated as a „report from presence” and a record of relations with the world.
OLIWIA OLESZAK
Dźwięk położyłam obok drewna
wideo, ścieżka audio
MIKOŁAJ KARCZYŃSKI
Kartka
wideo, rysunek węglem na papierze
JULIA SOKOŁOWSKA
Przepływ
wideo
URSZULA URBAN
Whispers of Tomorrow
instalacja dźwiękowa 3D, filament
ANDRZEJ STANIEK
Happy Karaczan
obiekt (termoplastik, szkło, krew)
MAŁGORZATA CIESIELSKA
Zastygać rzeki bieg
technika własna (fragmenty roślin, sól, gliceryna)
MAGDA GALAS
Relikwiarz
obiekt: fotografie w szkalnych bańkach, poszewka, lightbox
ANNA SCHMIDT
Matryce przechowuje się
obiekt: żywica epoksydowa, fotografia
KATARZYNA NOWAK
ŁADny GUSTav
fotografia na płótnie, haft
AGATA KAWECKA
Lete
instalacja, lightbox, woda
PIOTR ZAWORSKI
Nadmiar
MAGDALENA KUCA
The Grandmothers
MAGDALENA MAJEWSKA