BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FOTOGRAFII

The Library of the Faculty of Photography

O BIBLIOTECE

Biblioteka Wydziału Fotografii powstała dzięki przekazanym Katedrze Fotografii przez jej założyciela, prof. Stefana Wojneckiego, setkom książek, albumów, czasopism i wydawnictw ulotnych. Jej zbiory są konsekwentnie powiększane o pozycje przekazywane przez pedagogów Wydziału Fotografii i zaprzyjaźnione środowisko twórców i teoretyków fotografii z kraju i zagranicy. Dzięki darowiznom i zakupom BWF zgromadziła unikalny, wyspecjalizowany zbiór wydawnictw i dokumentów fotograficznych, o charakterze poszukiwanych materiałów źródłowych – w tym np. historyczne dokumenty dotyczące działalności Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego i początków fotografii artystycznej w Polsce, archiwalne wydawnictwa oraz roczniki magazynów krajowych i zagranicznych.
Odrębną sekcję stanowi Archiwum Wydziału Fotografii – cyfrowy zbiór prac dyplomowych studentów fotografii ze wszystkich pracowni i poziomów kształcenia, zawierający dokumentacje wystaw oraz prace teoretyczne. Archiwum gromadzi także dokumentacje wydarzeń związanych z działalnością naukowo-dydaktyczną pedagogów, studentów i absolwentów Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W 2017 roku utworzona została unikalna Sekcja Photobooków – zawierająca autorskie, niskonakładowe wydawnictwa studentów i absolwentów uczelni uczestniczących w przeglądach książek fotograficznych BOOKi. Studying Photobooks.
Biblioteka Wydziału Fotografii staje się ważnym miejscem popularyzatorsko-kulturotwórczym w Poznaniu, wzbogacającym swoją aktywnością działalność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i całego środowiska fotograficznego.

ABOUT THE LIBRARY

The Library of the Department of Photography was established thanks to the donation of hundreds of books, albums, magazines and periodicals to the Department of Photography by its founder, Professor Stefan Wojnecki. Its resources are consistently expanded by items donated by the teachers of the Department of Photography and the friendly circle of artists and photographic theorists from Poland and abroad. Thanks to donations and purchases, BWF has amassed a unique, specialized collection of photographic publications and documents, with the character of sought-after source materials – including, for example, historical documents relating to the activities of the Poznan Photographic Society and the beginnings of artistic photography in Poland, archival publications and yearbooks of domestic and foreign magazines.
A separate section is the Department of Photography Archive — a digital collection of diploma works of photography students from all studios and levels of education, including documentation of exhibitions and theoretical works. The Archive also collects documentation of events connected with the scientific and didactic work of teachers, students and graduates of the Department of Photography at the University of Arts in Poznan.
In 2017, a unique Photobooks Section was created — featuring original, low-edition publications by college students and alumni participating in BOOKi. Studying Photobooks.
The Library of the Department of Photography is becoming an important popularizing and culture-creating place in Poznan, enriching with its activity the activity of the University of Arts in Poznan and the whole photographic community.

pon / mo — 11:00—16:00
wt / tu —11:00—16:00
śr / we — nieczynne
czw / th — 11:00—16:00
pt / fr — 11:00—16:00
so/sat — 11:00—15:00

Opiekun biblioteki / library administrator: Marcin Czerkasow