KATEDRA FOTOGRAFII

DEPARTMENT OF PHOTOGRAPHY

Katedra Fotografii zajmuje się szeroko pojętymi formami fotografii jako sztuki współczesnej. Twórczość wykładowców oraz pola współpracy ze studentami zakresu Fotografia obejmują zagadnienia począwszy od historii i tradycji fotografii, problematyki związanej z jej materialnością, poprzez eksperymenty z formami obrazowania, aktywności badawcze (research-based art), strategie oparte o archiwa i kolekcje, po photobooki, instalacje intermedialne i działania wynikające z namysłu nad teorią fotografii i interpretacją jej znaczeń w kulturze.

The Department of Photography deals with widely understood forms of photography as contemporary art. The work of the lecturers and areas of cooperation with students in the field of photography range from the history and tradition of photography, issues related to its materiality, through experiments with forms of imaging, research-based art, strategies based on archives and collections, to photobooks, intermedia installations and activities resulting from reflection on the theory of photography and the interpretation of its meanings in culture.

Booki. Studying Photobooks (2018)
Poznan Photo Diploma Award (2019)
Studiujący Fotografię mogą też liczyć na doświadczenie i praktyczne wsparcie wykładowców Katedry Fotografii w obszarze zagadnień technicznych, takich jak technika zdjęciowa i filmowa, oświetlenie, digitalizacja i cyfrowa edycja fotografii, druk na różnych papierach i nietypowych podłożach, kamery wielkoformatowe, praca w tradycyjnej ciemni biało czarnej i barwnej, eksperymenty z historycznymi procesami fotografii, projektowanie książek fotograficznych czy podstawy introligatorstwa.
Ważnym elementem kształcenia w zakresie Fotografia są plenery artystyczne organizowane przez poszczególne pracownie oraz praktyki zawodowe realizowane we współpracy z instytucjami kultury, fundacjami i stowarzyszeniami, archiwami, galeriami, wydawnictwami, studiami fotograficznymi, drukarniami itp.
Katedra Fotografii skupia artystów kilku pokoleń, zaangażowanych w liczne działania artystyczne, wystawiennicze, naukowe i popularyzatorskie w obszarze fotografii. Są wśród nas inicjatorzy i organizatorzy m.in. Międzynarodowego Konkursu Poznan Photo Diploma Award, międzynarodowego przeglądu książek fotograficznych Booki. Studying Photobooks, magazynu COMO Magazine, a także aktywni członkowie władz Naukowego Towarzystwa Fotografii, członkowie sieci European Photography Educators’ Network, badacze i popularyzatorzy historycznych procesów fotografii, kuratorzy wystaw, jurorzy konkursów, autorzy wystaw i wydawnictw.
Aktywność i zaangażowanie wykładowców umożliwiają współpracę z krajowymi i światowymi ośrodkami kulturalnymi oraz akademickimi oraz szeroką promocję prac studentów podczas znaczących wydarzeń artystycznych związanych z fotografią (European Month of Photography, Chiang Mai Photo Festival, festiwale fotografii w Arles, Rydze, Bratysławie itp.)
Photography students can also count on the experience and practical support of the lecturers of the Department of Photography in the area of technical issues, such as photographic and film techniques, lighting, digitalisation and digital editing of photographs, printing on various papers and unusual bases, large-format cameras, work in a traditional black-and-white and color darkroom, experiments with historical photographic processes, designing photographic books and the basics of bookbinding.
An important element of education in the field of photography are art plein-air workshops organized by individual studios and professional internships carried out in cooperation with cultural institutions, foundations and associations, archives, galleries, publishing houses, photography studios, printing houses, etc.
The Department of Photography brings together artists of several generations, engaged in numerous artistic, exhibition, scientific and popularizing activities in the field of photography. We are among the initiators and organisers of the International Poznan Photo Diploma Award Competition, the international review of photography books Booki. Studying Photobooks, COMO Magazine, as well as active members of the authorities of the Scientific Society of Photography, members of the European Photography Educators’ Network, researchers and popularisers of the historical processes of photography, exhibition curators, jurors of competitions, authors of exhibitions and publications.
The activity and engagement of lecturers enable cooperation with national and international cultural and academic centers, as well as wide promotion of students’ works during significant artistic events connected with photography (European Month of Photography, Chiang Mai Photo Festival, photography festivals in Arles, Riga, Bratislava etc.).
Obszary aktywności, refleksji artystycznej i naukowej, podejmowane na kierunku i zakresie studiów Fotografia:
— fotografia jako sztuka współczesna
— fotografia jako praktyka społeczna
— fotografia jako narzędzie badawcze
— fotografia jako doświadczanie
— komunikacja / kontekst / proces
— narracje wizualne / fotoedycja / projektowanie i ekspozycja fotografii
— materialność fotografii / unikalność obrazu
— czytanie i interpretacja fotografii
— eksperymenty z formami obrazowania
— książki fotograficzne, wydawnictwa, photobooki, ziny
— fotografia a obraz filmowy
— research based art, strategia archiwum i kolekcji
— ciemnia fotograficzna i tradycyjne narzędzia fotografii / kamera i światłoczułość
— postprodukcja fotografii
— warsztaty, plenery i praktyki
— fotografia dokumentalna
— fotografia i design
— historia i teoria obrazowania
— współpraca instytucjonalna, międzynarodowa
Areas of activity, artistic and scholarly reflection, undertaken in the field of Photography study:
— photography as contemporary art
— photography as a social practice
— photography as a research tool
— photography as an experience
— communication / context / process
— visual narratives / photo-editing / design and exhibition of photography
— materiality of photography / uniqueness of image
— reading and interpreting photography
— experimenting with forms of imaging
— photography books, publications, photobooks, zines
— photography and film image
— research based art, archive and collection strategy
— darkroom and traditional photographic tools / camera and photosensitivity
— photography postproduction
— workshops, open airs and internships
— documentary photography
— photography and design
— history and theory of imaging
— institutional and international cooperation