Katedra Fotografii UAP

Katedra Fotografii jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Fotografii UAP. Skupia artystów, badaczy i pedagogów związanych z fotografią i innymi mediami współczesnej komunikacji. Działamy na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i mediami pokrewnymi. Pracownicy Katedry są organizatorami szeregu ważnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych. Uczestniczą oraz są pomysłodawcami licznych wystaw, sympozjów i konferencji, również międzynarodowych, dotyczących aktualnych problemów sztuki-fotografii.

Historia fotografii w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym sięga początków istnienia uczelni – roku 1919, kiedy jako pierwszy w Polsce powstał tutaj Wydział Fotografii Artystycznej. Ta wybiegająca w przyszłość idea jednego z twórców szkoły, Bronisława Preibischa, idea nauczania fotografii jako samodzielnej dziedziny sztuki – wówczas obok malarstwa, grafiki i rzeźby – znalazła zdeterminowanego kontynuatora w osobie Stefana Wojneckiego, dzięki któremu w 1989 roku powstały pierwsze w Polsce studia wyższe w specjalności fotografia.

100 lat tradycji,
30 lat doświadczeń 

Katedra Fotografii jest ważnym ośrodkiem artystyczno-badawczym, którego 30-letnia działalność kształtuje środowisko twórców i teoretyków fotografii w Polsce. Cyklicznie organizujemy międzynarodowy konkurs dyplomów Poznan Photo Diploma Award, międzynarodowy przegląd książek fotograficznych Booki. Studying Photobooks, wydajemy COMO Magazine, prowadzimy działalność upowszechniająca sztukę fotografii m.in. poprzez organizację otwartych wykładów i warsztatów, gromadzenie i udostępnianie zbiorów Biblioteki i Archiwum Katedry Fotografii.
Środowisko artystów i teoretyków związane z Katedrą prowadzi kształcenie na dwustopniowych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku fotografia oraz studiach doktoranckich. Uczelnia uczestniczy w programie ERASMUS+, a od 2011 roku fotografię w UAP studiują także studenci-obcokrajowcy w trybie „Study in English”.
Studenci poznańskiej fotografii uczestniczą w plenerach, warsztatach i wystawach o międzynarodowym zasięgu, działają w Kole Naukowym Studentów Fotografii, regularnie uczestniczą w gościnnych spotkaniach ze znakomitymi artystami posługującymi się fotografią i mediami pokrewnymi (w minionych latach byli to m.in. Zbigniew Libera, Paweł Bownik, Aneta Grzeszykowska, France Scully Osterman, Jesseca Ferguson, Jindrich Streit, Agnieszka Rayss, Hubert Czerepok).
Katedra zapewnia studentom dostęp specjalistycznych pracowni takich jak: pracownia komputerowa z oprogramowaniem do edycji fotografii i obrazu ruchomego, studio fotograficzne z oświetleniem błyskowym i ciągłym, ciemnia biało-czarna i barwna. Studenci fotografii mogą korzystać z wypożyczalnie, dającej dostęp do sprzętu fotograficznego i audio-wizualnego poprzez system rezerwacji online.
Studia niestacjonarne (tzw. zaoczne) – prowadzone od 1994 roku, obejmują program kształcenia tożsamy z programem studiów stacjonarnych i prowadzone są w większości przez tych samych wykładowców. Ze względu na charakter studiów zajęcia odbywają się w trybie weekendowym: w piątki po południu, soboty i niedziele 6 razy w semestrze oraz podczas siódmego zjazdu, będącego wyjazdową sesją egzaminacyjną.  Studenci studiów niestacjonarnych mają dostęp do wszystkich pracowni, sprzętów i zaplecza technicznego Katedry Fotografii. Uczestniczą aktywnie w działaności naukowej (Koło Naukowe Studentów Fotografii oraz magazyn COMO), warsztatowej (plenery pracowni) oraz wystawienniczej Katedry Fotografii (liczne wystawy krajowe, międzynarodowe, wystawy końcoworoczne, wystawy dyplomów).
Wielu absolwentów UAP (dawniej ASP) – zarówno studiów stacjonarnych jak niestacjonarnych – to dziś artyści o ugruntowanej pozycji, znani fotografowie, cenieni kuratorzy, teoretycy i dydaktycy fotografii. Dzięki nim i szerokiej współpracy Uniwersytetu z zagranicznymi uczelniami czy festiwalami fotografii, poznańska szkoła sztuki-fotografii ceniona jest i rozpoznawalna w kraju i na świecie.
Wideo prezentujące zaplecze Katedry Fotografii na Wydziale Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Publikacja W stronę poznania. Fenomen szkoły poznańskiej prezentująca dokonania absolwentów Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Zacznij studia w naszej Katedrze!

REKRUTACJA 2019