KATEDRA FOTOGRAFII INTERMEDIALNEJ

DEPARTMENT OF INTERMEDIA PHOTOGRAPHY

W Katedrze Fotografii Intermedialnej wykorzystujemy fotografię w ramach szeroko pojętych sztuk wizualnych – od obrazu przez film wideo, dźwięk, obiekt, po wieloelementowe instalacje. Fotografia obecna dziś we wszystkich mediach łączy się z nimi, zyskując nieoczekiwane możliwości. Ich rozpoznanie i kreowanie nowych wyznacza obszar działań KFI. Jako wykładowcy KFI, w ramach własnej praktyki artystycznej, traktujemy medium fotografii jako jeden ze środków służących nie tylko obrazowaniu, ale przede wszystkim kształtowaniu własnego języka sztuki.

In the Department of Intermedia Photography we use photography as part of the visual arts in a broad sense – from image to video, sound, object to multi-element installations. Present today in all media, photography combines with them gaining unexpected possibilities. Recognizing them and creating new ones defines the area of DIP’s work. As DIP lecturers, within the framework of our own artistic practice, we treat the medium of photography as one of the means of not only imaging, but above all of shaping our own language of art.

We know how to support the artistic practice of students:

– by provoking reflection on theoretical and practical aspects of photography and contemporary art,
– placing photography in various contexts or experimental activities,
– through exposition experiences in the framework of exhibitions, participation in workshops, open airs and meetings with authors.

As part of the development of individual creative attitudes of students, we focus on partnership, openness and inclusiveness. We value a friendly and creative atmosphere and unconventional solutions. We encourage experimenting, negotiating, contesting, acting with one’s eyes closed and self-development in the field of theories or creative concepts. Our cooperation with students is based on the original programs of the Studios, shaped by many years of artistic and educational experience. We pass on theoretical and practical skills in preparing presentations and exhibitions to the students within the framework of joint organization of shows in art galleries in various parts of Poland and online presentations. Our students and graduates are constantly present at festivals, competitions and reviews of photography, film and related media (including Fotofestiwal in Lodz, International Festival of Photography TIFF in Wroclaw, Photomonth in Krakow and many others).
We support students in recognizing photography both as an independent field of art and as a set of tools for artistic expression within related fields. Students can count on our support in gaining skills and learning about the technical issues of recording and editing digital photography and moving image, lighting techniques, working in a photographic and film studio, mastering both traditional (darkroom) and exploring experimental photographic techniques, preparing presentations and author’s portfolios.
Obszary zagadnień, aktywności artystycznych i naukowych podejmowanych na kierunku Fotografia i zakresie studiów Fotografia Intermedialna:
– konstruowanie indywidualnych form wypowiedzi artystycznej/dzieła sztuki
– teoria i praktyka z zakresu posługiwania się fotografią w odmiennych kontekstach wystawienniczych i medialnych
– transformowanie obrazu fotograficznego w ramach form takich jak: wydruk, obiekt fotograficzny, film, wideo, animacja, obraz generowany komputerowo (CGI), instalacja, działania performatywne, publikacje on-line
– przygotowanie prezentacji własnej twórczości w ramach wystaw zbiorowych i indywidualnych
– rola intuicji i eksperymentu w metodzie twórczej
– zadawanie pytań o współczesne przemiany w fotografii i sztuce obrazowania
– portfolio klasyczne i multimedialne
– komunikacyjne i artystyczne implikacje (wymiary) usieciowienia fotografii
– rola fotografii w medialnym obrazie świata
– aktywizm wizualny
– rola obrazu w działaniach społecznych
– rola teorii sztuki i fotografii w praktyce artystycznej
– obrazowa teorio-praktyka
– cyfrowa edycja obrazu jako medium sztuki
– praktyka generowania i symulowania obrazów
– historia i teoria fotografii
– udział w warsztatach, plenerach, festiwalach sztuki
Jędrek Filuś, Na barana
Maria Halotta, Poza świadomością, wystawa Palcem w oko (2018)

Wiemy, jak wspierać praktykę artystyczną studiujących:

– poprzez prowokowanie refleksji nad teoretyczno-praktycznymi aspektami fotografii i sztuki współczesnej,
– stawianie fotografii w najróżniejszych kontekstach czy działaniach eksperymentalnych,
– poprzez doświadczenia ekspozycyjne w ramach wystaw, udział w warsztatach, plenerach i spotkaniach autorskich.

W ramach rozwoju indywidualnych postaw twórczych studentek i studentów, stawiamy na partnerstwo, otwartość oraz inkluzywność. Cenimy przyjazną i twórczą atmosferę oraz nietuzinkowe rozwiązania. Zachęcamy do eksperymentowania, negocjowania, kontestowania, działania z zamkniętymi oczami i samorozwoju w zakresie teorii czy koncepcji twórczych.Nasza współpraca ze studentami opiera się na autorskich programach Pracowni, ukształtowanych wieloletnim doświadczeniem artystycznym i edukacyjnym. Teoretyczne i praktyczne umiejętności w przygotowywaniu prezentacji i wystaw przekazujemy studentom w ramach wspólnego organizowania pokazów w galeriach sztuki w różnych częściach Polski oraz prezentacjach online. Nasi studenci i absolwenci są stale obecni na festiwalach, konkursach i przeglądach fotografii, filmu i mediów pokrewnych (między innymi na Fotofestiwalu w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Fotografii TIFF we Wrocławiu, Miesiącu Fotografii w Krakowie oraz wielu innych).
Wspomagamy studentów w rozpoznaniu fotografii zarówno jako samodzielnej dziedziny sztuki oraz jako zestawu narzędzi służących wypowiedzi artystycznej w ramach dziedzin pokrewnych. Studiujący mogą liczyć na wsparcie w zdobywaniu umiejętności i poznaniu zagadnień technicznych z zakresu rejestracji i edycji fotografii cyfrowej i obrazu ruchomego, techniki oświetleniowej, pracy w studio fotograficznym i filmowym, opanowaniu zarówno tradycyjnych (ciemniowych), jak i poszukiwaniu eksperymentalnych technik fotograficznych, przygotowania prezentacji i portfolio autorskiego.
Anastasia Pataridze, I’m Your Fantasy (2018) / Dominik Darocha, Kostka Polska (2016) z wystawy Palcem w oko (2018)
Dominik Darocha, Kostka Polska (2016), wystawa Palcem w oko (2018)
Izabela Adamczyk, Last Year I Suffered Softly (2021)
Areas of issues, artistic and scientific activities undertaken in the major Photography and the field of study Intermedia Photography:
– construction of individual forms of artistic expression/works of art
– theory and practice of using photography in various exhibition and media contexts
– transformation of photographic image within such forms as: print, photographic object, film, video, animation, computer generated image (CGI), installation, performative actions, on-line publications
– preparing presentations of their own work within the framework of group and individual exhibitions
– the role of intuition and experiment in creative methods
– asking questions about contemporary transformations in photography and the art of representation
– classic and multimedia portfolio
– communicational and artistic implications (dimensions) of networking of photography
– the role of photography in the media image of the world
– visual activism
– the role of image in social activities
– the role of theory of art and photography in artistic practice
– image theory-practice
– digital image editing as a medium of art
– practice of generating and simulating images
– history and theory of photography
– participation in workshops, open airs, art festivals
Zuzanna Piekoszewska — Pando – The Oldest Organism On Earth z wystawy Mesh (Polonez, 2019)