Pracownia Działań Filmowych

Film Activities Studio

p.o. kierownika: dr Mateusz Sadowski, ad.

Kontekstami dla Pracowni Działań Filmowych są: awangarda filmowa, kino artystek i artystów, sztuka wideo, film eksperymentalny, wideo performance, a także współczesne zjawiska wyrazowo-technologiczne, tj. obraz generowany cyfrowo, animacja 3D, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna.
Medium obrazu ruchomego traktowane jest jako dynamiczne, złożone i wielorakie zjawisko kulturowe, w ramach którego osoby studiujące będą miały możliwość eksperymentowania, opracowania koncepcji, rozpoznania środków wyrazu i doskonalenia formy.
Działania z filmem/wideo/obrazem ruchomym są obecne wśród osób studiujących na Wydziale Fotografii od wielu lat, i ze względu na specyficzny kontekst fotograficzny, często prowadzą do unikalnych rezultatów w postaci zaawansowanych realizacji wideo/filmowych. Celem działań pracowni będzie wspieranie tych możliwości, a co za tym idzie – pomoc w formowaniu się wyjątkowych postaw artystycznych.
Zajęcia w Pracowni Działań Filmowych opierają się na konsultacjach prac, wykładach, dyskusjach i analizach problemów sztuki, organizowaniu wystaw i pokazów studenckich. Równolegle rozbudowywana jest cyfrowa baza danych zawierająca odnośniki do tekstów, wystaw, postaw artystycznych i filmów, stanowiących dodatkowe źródło inspiracji/informacji.
The contexts for the Film Activities Studio are the cinematic avant-garde, artists’ cinema, video art, experimental film, performance video, as well as contemporary expressive and technological phenomena, i.e. digitally generated images, 3D animation, artificial intelligence, virtual reality.
The medium of the moving image is treated as a dynamic, complex and multifaceted cultural phenomenon, within which those studying will have the opportunity to experiment, develop concepts, identify means of expression and refine the form.
Activities with film/video/moving image have been present among those studying in the Department of Photography for many years, and due to the specific photographic context, often lead to unique results in the form of advanced video/film productions. The aim of the studio’s activities will be to foster these possibilities and thus help the formation of unique artistic attitudes.
Classes in the Film Activities Studio are based on consultations of works, lectures, discussions and analyses of art problems, the organisation of exhibitions and student screenings. In parallel, a digital database with links to texts, exhibitions, artistic attitudes and films is being developed as an additional source of inspiration/information.